Belastingbesparing via een agiostorting? Let op de valkuilen!

Er zijn verschillende doeltreffende manieren om een hoge belastingdruk te voorkomen. Een agiostorting is er zo een. Dat kan doeltreffend zijn, maar alleen als u zich wel aan de spelregels houdt.

De spaar-BV

We beschreven al eerder de spaar-BV als manier om meer rendement op uw spaargeld te behalen. De veranderende fiscale tarieven in de inkomsten- en vennootschapsbelasting spelen hierin namelijk een belangrijke rol.

Goed en tijdig vermogen inbrengen. Het is echter van groot belang dat het vermogen goed en tijdig in de BV wordt ingebracht. Bij het overhevelen van banktegoeden naar de BV verdwijnt dit vermogen weliswaar uit box 3 maar daarvoor ontstaat een vordering op de BV in box I. Over deze vordering moet de BV rente vergoeden die bij de directeur-grootaandeelhouder in box I tegen het progressieve tarief is belast.

Een agiostorting

De storting van agio is dan een oplossing. Agio is eigen vermogen voor de BV en leidt niet tot een vordering waarover de directeur-grootaandeelhouder in box I belasting is verschuldigd. Het agio is het meerdere (ook wel premie) boven de nominale waarde van een aandeel van een Naamloze of Besloten Vennootschap. Het is dus het verschil tussen de nominale waarde en de waarde die moet worden betaald voor het aandeel. De nominale waarde van een aandeel is in de statuten van de vennootschap opgenomen.

Haken en ogen aan de agiostorting

Er zitten echter ook enkele haken en ogen aan de agiostorting. Als dit niet tijdig gebeurt, is er mogelijk alsnog sprake van privévermogen. Over dit privévermogen dient u op peildatum 1 januari ‘gewoon’ inkomstenbelasting te betalen. En dat is nu net wat moet worden voorkomen.

Hoge Raad: timing agiostorting is van belang

Wat speelde er? Dat de timing van de agiostorting belangrijk is, blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad van 12 juli 2019. De belanghebbende richtte op 31 december 2012 een BV op en stortte vervolgens op dezelfde dag een bedrag van € 1.500.000 als agio op de derdenrekening van de notaris. De notaris stortte dit bedrag op 21 januari 2013 door naar de rekening van de opgerichte BV.

De inspecteur. De inspecteur van de Belastingdienst was van mening dat de € 1.500.000 op 1-1-2012 tot het vermogen van belanghebbende behoorde en er dus inkomstenbelasting over geheven moest worden. De inspecteur was van mening dat noch uit statuten of oprichtingsakte noch uit een andere overeenkomst bleek dat belanghebbende verplicht was een bedrag van € 1.500.000 aan agio te storten in de BV. Belanghebbende verklaarde dat het de bedoeling was ten tijde van de oprichting om het bedrag als agio in te brengen in de BV. Door het ontbreken van een bankrekening was dit niet eerder dan 21 januari 2013 mogelijk.

Het Hof gaf de inspecteur gelijk. Het Hof Den Bosch gaf de inspecteur gelijk. De agiostorting had het vermogen van belanghebbende niet verlaten. De agiostorting bleek namelijk niet uit de oprichtingsakte, statuten of een andere overeenkomst. Het enkel overmaken van bedragen als agiostorting naar de derdenrekening van de notaris leidde er niet toe dat het bedrag het vermogen had verlaten.

De Hoge Raad was het met het Hof eens. Ook de Hoge Raad ging in hoger beroep mee in het oordeel van het Hof. De Hoge Raad gaf zelfs aan dat belanghebbende geen afdwingbare verplichting had aanvaard om het op de derdenrekening van de notaris gestorte bedrag aan de BV te voldoen. Hierdoor was belanghebbende de enige rechthebbende van het bedrag van € 1.500.000 en had het zijn vermogen nooit verlaten. De Hoge Raad oordeelde dan ook dat het bedrag op 31 december 2012 nog geen box-2 vermogen was maar meegenomen diende te worden in de rendementsgrondslag van box 3.

De conclusie

Het feit dat de betaling aan de derdenrekening (de notaris) onverplicht was, zorgde ervoor dat het gestorte geld nog steeds van de belanghebbende was. Had men in de oprichtingsakte wel een stortingsverplichting voor agio of te plaatsen aandelenkapitaal opgenomen, dan was dit anders.

BAA ADVIES. Vermogen overbrengen naar een spaar-BV kan een slimme zet zijn, mits het goed en tijdig gebeurt.