Bespaar belasting met een open fonds voor gemene rekening (FGR)

De huidige rentepercentages op onder andere bank- en spaartegoeden en de hoge belastingheffing van box 3 maken sparen onaantrekkelijk. De belastingheffing drukt namelijk zwaar op het behaalde rendement. Wellicht kan een open fonds voor gemene rekening (FGR) uitkomst bieden om deze belastingheffing te verminderen.

Wat is een fonds voor gemene rekening (FGR)?

open Fonds voor gemene rekeningEen fonds voor gemene rekening (FGR) is een vorm van een beleggingsfonds waarbij de beleggers in feite participanten zijn en in het bezit zijn van participaties. Het fonds is geen rechtspersoon en kan ´opgericht´ worden door slechts het ondertekenen van een overeenkomst. Notariële tussenkomst is niet vereist.

Een open fonds voor gemene rekening (open FGR)

Het voordeel voor de box 3 heffing werkt echter alleen bij een open FGR. Bij een open FGR zijn de participatiebewijzen in het fonds in beginsel vrij verhandelbaar. Participatiebewijzen zijn vrij verhandelbaar als voor de vervreemding van de participatiebewijzen niet de toestemming van alle participanten is vereist.

De fiscale behandeling van een open FGR is nagenoeg gelijk aan die van de BV of NV. Met andere woorden: u krijgt te maken met vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en dividendbelasting. Toch kan er sprake zijn van een aanzienlijke belastingbesparing ten opzichte van de heffing in box 3.

  • De wettekst kunt u er hier nog eens op nalezen.

Waarom een open FGR in plaats van een BV of NV?

De voordelen van een open FGR ten opzichte van een BV of NV:

  • een open FGR is vrij eenvoudig ‘op te richten’;
  • en ook weer vrijwel onbelast te ‘liquideren’;
  • overdracht kan plaatsvinden zonder notariële tussenkomst;
  • terugbetaling van kapitaal aan de participanten is bij een FGR eenvoudiger dan bij een BV of NV;
  • een FGR is aan minder civielrechtelijke regels gebonden en heeft geen rechtspersoonlijkheid.

Een eenvoudig rekenvoorbeeld

Tom en Ruud richten een open FGR op. Tom wordt participant 1 en Ruud participant 2. Tom wordt beheerder van het fonds en opent op zijn naam een bankrekening. Tom en Ruud brengen ieder € 500.000 in en storten dit bedrag op de geopende bankrekening. De rente op deze rekening bedraagt 1% per jaar (€ 10.000).

De berekening. Er is sprake van een open FGR dus is het FGR belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en is 20% vennootschapsbelasting verschuldigd over het resultaat, zijnde € 2.000 (20% x € 10.000). Na deze heffing resteert een uit te keren bedrag van € 8.000 (€ 10.000 -/- € 2.000). Dit bedrag wordt belast tegen 25% inkomstenbelasting, zijnde € 2.000. In totaal heeft er een heffing plaatsgevonden van € 2.000 vennootschapsbelasting + € 2.000 inkomstenbelasting = € 4.000.

In vergelijking met box 3. Indien het geld op een gewone spaarrekening in box 3 had gestaan was de belastingheffing als volgt: € 1.000.000 x 4% x 30% = € 12.000. Een belastingbesparing van € 8.000 (per jaar). Daarbij hebben we het heffingsvrije vermogen buiten beschouwing gelaten.

Nog een voordeel van een open FGR

Een ander voordeel van het inbrengen van het vermogen in een open FGR is de berekening voor toeslagen, de eigen bijdrage langdurige zorg en de WMO. Bij deze berekeningen wordt namelijk uitgegaan van het verzamelinkomen, waaronder dus ook het box 3 vermogen.

Van open FGR naar VBI

In een eerder artikel hebben we ook aandacht besteed aan de mogelijkheid om door middel van een VBI (vrijgestelde beleggingsinstelling) belasting te besparen over uw vermogen. Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van de VBI status is dat de vennootschap een NV of een fonds voor gemene rekening moet zijn.

Wanneer aan de overige voorwaarden wordt voldaan geldt een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting. In de plaats hiervan moet over een forfaitair inkomen van 4% van de waarde van het fonds 25% inkomstenbelasting betalen (1% van de waarde van het fonds.

Wanneer over naar een open FGR of VBI?

Pas als meer dan 9,5% rendement wordt gemaakt, is box 3 voordeliger dan een open FGR met VBI status. Indien het FGR geen VBI status heeft ligt het omslagpunt bij 5,5%.

BAA ADVIES. U kunt al snel besparen op Box 3 belasting. door uw vermogen in een open fonds voor gemene rekening (FGR) of VBI te stoppen. Laat uw contactpersoon bij BAA eens de mogelijkheden op een rijtje zetten en een berekening maken.