Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Vanaf januari 2021 bestaat er een compensatieregeling voor transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever. Hoe steekt deze regeling in elkaar?

De compensatieregeling bij arbeidsongeschiktheid bestond er al

Zoals u weet moeten werkgevers een transitievergoeding betalen aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is geëindigd of niet is voortgezet. Voor kleine werkgevers kan dit financiële gevolgen hebben en daarom heeft het kabinet besloten om hier een compensatieregeling tegenover te zetten. Die kwam er in 2020 en geldt bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Nieuw per 1-1-2021: compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

De regeling voor de compensatie bij bedrijfsbeëindiging door overlijden of pensionering geldt voor kleine werkgevers en er moet voor tenminste één van de werknemers door het UWV een ontslagvergunning zijn verleend vanwege die bedrijfsbeëindiging. De andere voorwaarden voor het kunnen aanvragen van de compensatie zijn:

  • er moet sprake zijn van het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming;
  • er moet sprake zijn van een kleine werkgever – minder dan 25 werknemers;
  • er moet sprake zijn van een verleende ontslagvergunning van het UWV;
  • de werkgever moet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereid of moet zijn overleden.

Een transitievergoeding voor een dga?

Ook de dga is werknemer en kan dus recht hebben op een transitievergoeding. Een BV (en ook een NV) kan in aanmerking komen voor een compensatie bij de beëindiging van de onderneming door pensionering of overlijden.

Voor wie geldt de compensatieregeling?

De compensatievergoeding geld voor bedrijven waarbij de werkgever een natuurlijk persoon is. Denk hierbij dus aan de eenmanszaak, vof, cv of maatschap. Bij een BV of NV is de werkgever geen natuurlijk persoon, maar een rechtspersoon. Een rechtspersoon kan niet overlijden of met pensioen gaan. Het is echter wel wenselijk om ook de rechtspersoon te compenseren, omdat de BV ontbonden kan worden wegens overlijden of pensioen van de directeur-groot aandeelhouder. De BV en de DGA zijn op zichzelf staande entiteiten, maar de verwevenheid van zakelijk en privévermogen is erg groot (vanwege de sleutelrol die de DGA inneemt). Daarom kan ook de BV of NV in aanmerking komen voor compensatie. Mits de DGA aan bovenstaande voorwaarden voldoet…

Wanneer verzoek indienen?

Overlijden. Bij het overlijden van de werkgever (natuurlijk persoon of de DGA) dient er uiterlijk binnen 12 maanden een verzoek te worden ingediend voor compensatie.

Bij pensioen. Bij pensioen van de werkgever (natuurlijk persoon of DGA) dient er een verzoek te worden ingediend bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of wanneer de werkgever deze gaat bereiken binnen 6 maanden nadat het verzoek is ingediend.

Over welke periode geldt deze regeling?

Compensatie wordt verstrekt voor vergoedingen die de werkgever heeft verstrekt aan werknemers die bij de onderneming in dienst waren op 31 december van het kalenderjaar, voorafgaand aan het jaar waarin het verzoek wordt ingediend. Of in de periode van 1 juli tot en met 30 december voorafgaand aan het jaar waarin het verzoek wordt ingediend. Let op: alleen transitievergoedingen betaald vanaf 1 januari 2021 kunnen worden gecompenseerd.

En compensatie bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte?

Het SZW, UWV en beroepsverenigingen zijn nog in overleg over de compensatiemogelijkheid bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte van de werkgever. Pas als er is besloten hoe de ziekte beoordeeld moet worden zal de compensatieregeling in werking treden. Vanaf dát moment kan er ook transitievergoeding worden aangevraagd wegens ziekte van de werkgever.

BAA ADVIES. Heeft of krijgt u te maken met het betalen van transitievergoeding vanwege bedrijfsbeëindiging door overlijden of pensioen en betreft het een onderneming met 25 werknemers of minder? Neem dan contact op met het UWV om hier compensatie voor aan te vragen. Desgewenst helpen wij u daarbij.