De DGA-taks: hoge schuld aan uw BV? Vanaf 2022 extra belasting!

De DGA-taks of rekening-courant-maatregel speelt als u als DGA meer dan € 500.000 schuld aan uw eigen BV heeft. Vanaf 1 januari 2022 zult u dan over het bedrag boven de € 500.000 jaarlijks 26,9% belasting moeten betalen. Althans volgens de Miljoenennota.

De Miljoenennota en het Belastingplan 2019

DGA-taksIn de Miljoenennota van het Belastingplan 2019 zijn er slechts enkele zinnen aan gewijd, maar de impact van die paar zinnen is des te groter. Er wordt namelijk een sanctie aangekondigd tegen excessieve schulden van de directeur-grootaandeelhouder (de DGA) aan zijn eigen BV. Als de schuld méér is dan € 500.000, zult u als DGA vanaf 1 januari 2022 over het bedrag boven de € 500.000 jaarlijks 26,9% belasting (box 2 tarief 2022) moeten betalen. Dit wordt ook wel de rekening-courantmaatregel of de DGA-taks genoemd.

Download eventueel de Miljoenennota 2019 en/of het Belastingplan 2019.

De DGA-taks, de rekening-courant maatregel oftewel de r/c-maatregel

In de zgn. aanbiedingsbrief van het pakket Belastingplan 2019 worden ook maatregelen opgesomd die niet zijn opgenomen in het Belastingplan 2019 maar daar wel een relatie mee hebben. Een van deze maatregelen is het ontmoedigen van excessief lenen van de eigen vennootschap; de DGA-taks.

Onderzoek: in 2015 meer dan 50 miljard van eigen BV’s geleend

Uit onderzoek is gebleken dat in 2015 alle DGA’s gezamenlijk voor een bedrag van meer dan 50 miljard euro hebben geleend van hun eigen BV’s. Hiervan leende 10% méér dan € 500.000 voor een totaal van 30 miljard euro. Hierbij is zowel sprake van volledig gedekte leningen (bijvoorbeeld hypothecaire zekerheid), als van ongedekte schulden van de DGA aan zijn/haar eigen BV.

Het kabinet grijpt in

Omdat het toezicht hierop door de Belastingdienst enerzijds zeer bewerkelijk is en anderzijds tot vele (tijdrovende) discussies leidt, heeft het kabinet ingegrepen. De vorm en inhoud van de maatregel en hoe het overgangsrecht eruit komt te zien, wordt in het voorjaar van 2019 door het kabinet uitgewerkt. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • álle schulden van de DGA aan zijn eigen BV worden bij elkaar opgeteld;
  • als de schuld hoger is dan € 500.000 wordt het meerdere als dividend bestempeld;
  • de maatregel treedt in werking op 1 januari 2022;
  • er wordt een uitzondering (of overgangsrecht) gemaakt voor de lening voor de eigen woning die de DGA heeft afgesloten bij zijn eigen BV.

Waarom moet u nu al na gaan denken?

Door deze maatregel nu al aan te kondigen, wil het kabinet u als DGA de mogelijkheid geven om de komende drie jaren ervoor te zorgen dat op 1 januari 2022 uw schuld aan uw BV lager is dan € 500.000 waardoor de box 2 heffing achterwege blijft. Wat zijn de mogelijkheden?

Hoe verlaagt u de rekening-courantschuld?

Een rekening-courantschuld van de DGA aan zijn/haar BV kan op twee manieren worden afgebouwd:

  1. aflossing met privévermogen;
  2. dividenduitkering vanuit de BV.

1. Aflossen schuld aan de BV met privévermogen

Aflossing vanuit privévermogen is mogelijk door liquide middelen en/of beleggingen vanuit privé over te hevelen naar de BV. Hierdoor verdwijnen deze uit het box 3 vermogen en vermindert uw schuld aan de BV. Hierdoor bespaart u de box 3 heffing én voorkomt u de belastingheffing in box 2.
Let op. De toekomstige rendementen op dit vermogen worden wél belast.

Voorbeeld. Stel, u heeft op 1 januari 2019 een schuld van € 750.000 aan uw BV. Als deze schuld er op 1 januari 2022 nog steeds is, moet u hierover in 2022 26,9% van € 250.000 is € 67.250 belasting betalen.

Een beleggingsportefeuille van € 250.000 in privé met een rendement van 6% levert € 10.750 op. (6% x € 250.000 = € 15.000. Minus box 3 heffing (stel 1,7% = € 4.250) is € 10.750).

Als u nu besluit de beleggingsportefeuille over te hevelen naar de BV ter aflossing van uw schuld, maakt u weliswaar in privé geen rendement meer, maar hoeft u ook de extra box 2 heffing niet te betalen. Hierdoor houdt u per saldo € 56.500 meer over.

Tip. Mocht u niet voldoende privévermogen hebben, dan kunt u zelfs nog overwegen om bij de bank op de overwaarde van de eigen woning een extra hypotheek op te nemen om hiermee de schuld aan de BV af te lossen. De rente die dient te worden betaald op deze lening is stukken lager dan de extra box 2 heffing.

2. Aflossen aan de BV middels dividenduitkering

U kunt er ook voor kiezen om de schuld aan de BV te verminderen door een dividenduitkering vanuit de BV. Zoals in het Belastingplan 2019 is aangekondigd, gaan de komende jaren de belastingtarieven in box 2 omhoog:

  • 2018 25%
  • 2019 25%
  • 2020 26,25%
  • 2021 26,9%

Tip. Het is dus van belang om niet te wachten tot 2020 met het uitkeren van dividend. Dit is echter ook niet gratis.

Voorbeeld. Stel, u wilt de schuld aan uw BV met € 250.000 verminderen. Dan heeft u een bruto dividend nodig van ca. € 333.000. Daarover betaalt u een box 2 belastingheffing van 25% (2019). Dat komt overeen met ca. € 83.000.

Wat brengt de toekomst?

Eenmalige belastingopbrengst in 2019. Het kabinet verwacht dat door de verhoging van de box 2 heffing vanaf 2020 en de rekening-courantmaatregel in 2022, in het jaar 2019 massaal dividend zal worden uitgekeerd. Dit zou moeten leiden tot een verwachte extra opbrengst van 1,8 miljard. Sommige deskundigen verwachten dat dit ook nog zal worden aangemoedigd door een tijdelijke verlaging van de dividendbelasting in 2019. Een vergelijkbare maatregel zoals in 2007 en 2014.

Nog niet definitief. MKB-Nederland en VNO-NCW vrezen voor negatieve effecten van het kabinetsvoorstel en gaan op korte termijn in overleg met staatssecretaris Menno Snel van Financiën. Bovendien betreft het nog steeds maar een kabinetsvoorstel wat nog door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd moet worden.

Dus wat te doen? Wacht de definitieve wetgeving af en denk dan na óf en hoe u de schuld aan uw BV wilt aflossen.

BAA ADVIES. Heeft u als DGA een (hoge) schuld aan uw BV? Wacht dan tot de Eerste Kamer de DGA-taks behandeld heeft. Vervolgens kunt u zich door de BAA-adviseur laten voorlichten over wat voor ú de gevolgen zijn en welke maatregelen ú het beste kunt nemen.