De kleineondernemersregeling KOR of OVOB iets voor u?

Heeft u nu of start u in de toekomst een kleine onderneming? Dan valt u wellicht onder de kleineondernemersregeling, de KOR. U hoeft dan geen btw af te dragen. Maar opgelet, want de regering heeft plannen…

KleineondernemersregelingWat is de kleineondernemersregeling (KOR)?

De KOR is een omzetbelastingvermindering voor ondernemers die op jaarbasis minder dan € 1.883 omzetbelasting verschuldigd zijn. Om de KOR toe te kunnen passen moet u echter wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

De voorwaarden voor de KOR

  • U heeft een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
  • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in één jaar.
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Wanneer geldt de KOR niet?

Rechtspersonen. De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen, zoals BV’s, NV’s, stichtingen of verenigingen. De regeling geldt daarom ook niet als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

Heeft u meerdere bedrijven binnen één eenmanszaak? Dan moet u de btw van die bedrijven bij elkaar optellen om de btw-vermindering te berekenen. De regeling geldt namelijk per ondernemer en niet per bedrijf. Maar heeft u één eenmanszaak en neemt u ook deel in een vof, dan hoeft u de bedragen niet bij elkaar op te tellen.

Belast verhuren van onroerend goed. Er zijn ook gevallen dat u niet kunt/mag kiezen voor de KOR. Als u bijvoorbeeld onroerend goed verhuurt en u kiest voor belaste verhuur. In dat geval is het niet mogelijk om de KOR toe te passen.

Hoeveel bedraagt de vermindering?

Als in enig jaar de verschuldigde omzetbelasting lager is dan € 1.345,- dan hoeft u bij toepassing van de KOR géén omzetbelasting af te dragen én kan worden verzocht om ontheffing van administratie lasten en verplichtingen.

Hoeveel btw zou u per jaar moeten betalen aan de Belastingdienst? Hoeveel vermindering krijgt u?
€ 1.883 of meer Geen vermindering
Meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.883 2,5 x (€ 1.883 – (btw-bedrag van vraag 5a van de aangifte – voorbelasting van vraag 5b van de aangifte)
€ 1.345 of minder De vermindering is gelijk aan het te betalen btw-bedrag. U hoeft dus geen btw te betalen (maar u moet wel aangifte doen).
U kunt ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen.
€ 0 of minder U krijgt geen vermindering

Wat zijn de plannen voor de KOR?

Het kabinet heeft een voorstel gedaan om de KOR in de Wet op de Omzetbelasting 1968 te moderniseren en met ingang van 1 januari 2020 te wijzigen. Het kabinet hoopt hiermee een regeling te creëren die beter aansluit bij het beoogde doel; namelijk een vereenvoudigde vrijstelling voor kleine ondernemers. Het voornemen om de KOR te moderniseren komt niet als een verrassing. In 2016 werd door toenmalig Staatssecretaris van Financiën Wiebes al eens een balletje opgegooid.

Van KOR naar OVOB

Voorgesteld wordt om een ‘omzet gerelateerde vrijstellingsregeling’ (OVOB) te introduceren. Verder moet de regeling rechtsvormneutraal zijn, zodat deze niet alleen geldt voor ondernemers, maar ook voor BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen.

De voorgestelde wijzigingen op een rijtje

  1. Bij de voorgestelde OVOB wordt de btw-vrijstelling voor de kleine ondernemer gekoppeld aan een bepaalde jaarlijkse omzet. Er wordt dus niet meer zoals bij de KOR gekeken naar de per saldo verschuldigde btw. Tot op heden is echter nog niet duidelijk waar de omzetgrens ligt. Verwacht wordt dat aangesloten wordt bij landen om ons heen met een vergelijkbare regeling (België € 25.000 en Duitsland € 17.500).
  2. Met de OVOB gaat de kleine ondernemer van een btw-belaste positie met een belastingvermindering (KOR) naar een btw-vrijgestelde positie. Ondernemers die voor de toepassing van de OVOB kiezen, hoeven geen aangifte omzetbelasting in te dienen en zijn ontheven van de daarbij horende administratieverplichtingen. Als ondernemer hoeft u geen omzetbelasting in rekening te brengen en de aan u in rekening gebrachte omzetbelasting is niet aftrekbaar.
  3. Zoals gezegd moet de OVOB-rechtsvormneutraal worden zodat deze niet alleen door ondernemers, maar ook door de BV, de NV, de vereniging en de stichting kan worden toegepast.

De OVOB op verzoek

De regeling OVOB is net zoals bij de KOR optioneel. Met andere woorden: u bent niet verplicht om voor deze regeling te kiezen.

Voorbeeld. U schaft als particulier zonnepanelen aan. In het jaar van aanschaf kiest u niet voor toepassing van de OVOB en vraagt u de omzetbelasting op de aanschaf van de zonnepanelen terug. Het jaar erop kiest u voor toepassing van de OVOB en bent u btw-vrijgesteld. In die zin is er geen wijziging ten opzichte van de huidige KOR.

Wanneer kiezen voor de OVOB?

Om de OVOB toe te kunnen passen moet tenminste 4 weken van tevoren een verzoek zijn ingediend. De bedoeling is dat de nieuwe regeling met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt en dat het vanaf 1 juni 2019 mogelijk is om bij de inspecteur het verzoek in te dienen. Wilt u de OVOB vanaf 1 januari 2020 toepassen dan moet uw verzoek dus uiterlijk 20 november 2019 zijn ingediend op de daarvoor voorgeschreven wijze.

BAA ADVIES. Moet u minder dan € 1.863 btw per jaar betalen dan kunt u voor de KOR kiezen. U betaalt dan minder of geen btw, maar kunt ook géén btw in mindering brengen. De KOR wordt wellicht gemoderniseerd. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot deze nieuwe OVOB die mogelijk per 1 januari 2020 zijn intrede doet.