DGA met vrijwillige verzekering UWV toch niet verzekerd

Als u uw eenmanszaak of Vof omzet naar een BV heeft dat ook gevolgen voor een eventuele vrijwillige ziekteverzekering die u bij het UWV heeft lopen. De Minister schiep daarover onlangs duidelijkheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Zelfstandig IB-ondernemer en arbeidsongeschiktheid

Bent u ondernemer met een eenmanszaak of Vof, dan loopt u inkomsten mis op het moment dat u met ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt geconfronteerd. Om dit risico te vermijden kunt u een verzekering afsluiten ter behoud van inkomen.

Voor ziekte kunt u ook een vrijwillige verzekering afsluiten bij het UWV. Als wordt voldaan aan de voorwaarden uit de polis, dan ontvangt u bij ziekte een uitkering.

Als u uw rechtsvorm omzet naar een BV

Het komt regelmatig voor dat een ondernemer de rechtsvorm van de onderneming verandert. De omzetting van de eenmanszaak of Vof naar BV heeft echter meer gevolgen dan alleen de oprichting van de BV. Eén gevolg is dat u als DGA in dienst komt van de BV en vanaf dan werkzaam bent op basis van een arbeidsovereenkomst. U dient een wettelijk bepaald gebruikelijk loon te ontvangen. Net zoals voor elke andere werknemer geldt er ook voor de DGA een loondoorbetalingsverplichting.

Wat moet u weten

Wat er onlangs speelde. Een ondernemer was als zelfstandige werkzaam in een eenmanszaak. Hij had bij het UWV al jaren een vrijwillige verzekering lopen voor de Ziektewet. Na de omzetting van de eenmanszaak naar een BV is de ondernemer als DGA in dienstbetrekking werkzaam bij de BV. Deze wijziging heeft de ondernemer niet medegedeeld aan het UWV. Op het moment dat de DGA zich ziek meldde bij het UWV, ontving hij echter geen uitkering op basis van de vrijwillige verzekering Ziektewet. Ondanks dat hij jarenlang premies heeft betaald, ontving hij dus géén uitkering.

De minister gaf duidelijkheid. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft naar aanleiding van deze casus op 19 juni 2018 een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om meer duidelijkheid te verschaffen. Een DGA is niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen (ZW, WIA en WW). De DGA kan veelal, op basis van de statuten, zelf over zijn ontslag beslissen of kan niet tegen zijn wil worden ontslagen. Voor deze arbeidsrelaties hoeven geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen. Een dergelijke fictieve dienstbetrekking heeft echter wel een loondoorbetalingsverplichting. Op dit punt ontstaat een probleem.

De Ziektewet is ook nu van toepassing. Bij de vrijwillige verzekering Ziektewet gelden de normale regels van de Ziektewet. De regels bepalen dat er geen recht is op ziekengeld als de verzekerde recht heeft op loon. Aangezien de DGA een loondoorbetalingsverplichting had op basis van de arbeidsovereenkomst, is er geen recht op een uitkering. De Minister heeft via zijn brief aangegeven dat het belangrijk is voor ondernemers dat zij zich bewust zijn van de gevolgen van een omzetting van een eenmanszaak of Vof naar een BV. De ondernemer gaat de mist in als hij de premies door blijft betalen en veronderstelt nog steeds verzekerd te zijn.

Zelf verzoeken om de verzekering stop te zetten. U zult zelf als DGA een verzoek bij het UWV in moeten dienen om de vrijwillige verzekering stop te zetten. De beëindiging vindt plaats met ingang van een door u te bepalen toekomstige einddatum. De einddatum en de premierestitutie hebben beide geen terugwerkende kracht.

BAA ADVIES. Als u uw eenmanszaak of Vof omzet naar een BV, komt u als DGA in loondienst en valt u onder de Ziektewet. Zeg een eventueel lopende vrijwillige verzekering bij het UWV dus tijdig op, want u heeft bij ziekte géén recht op een uitkering en krijgt te veel betaalde premie niet meer terug.