Dit kunt u doen als u het niet eens bent met de Belastingdienst

Veel ondernemers kijken wat tegen de Belastingdienst op. Iets wat ver van hen afstaat en een stugge instantie die altijd wel gelijk heeft. Maar wat als u het nu eens niet met de Belastingdienst eens bent? Wat kunt u dan doen?

Niet eens met de ficus

U hoeft het zeker niet altijd met de Belastingdienst eens te zijn. En u hoeft al helemaal niet bang te zijn om vervolgstappen te ondernemen. In het algemeen gezegd zijn er de volgende mogelijkheden:

  • bezwaar aantekenen;
  • in beroep gaan bij de rechtbank;
  • hoger beroep instellen bij het gerechtshof;
  • in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst

Digitaal of schriftelijk. Tegen een beslissing van de Belastingdienst kunt u bezwaar aantekenen. Dit doet u bij de betreffende Belastingdienst die de beslissing heeft genomen. In veel gevallen kan dit digitaal met uw DigiD. Is er geen digitale mogelijkheid dan moet u schriftelijk een bezwaarschrift indienen.

Reageer binnen 6 weken. Het bezwaar moet binnen 6 weken na de beslissing van de Belastingdienst worden ingediend. Heeft u meer tijd nodig (bijvoorbeeld als u nog niet alle relevante stukken heeft om uw bezwaarschrift compleet te maken) dan kunt u een pro-forma bezwaarschrift indienen. Hiermee heeft u in principe tijdig bezwaar aangetekend, maar vraagt u uitstel om het bezwaar nog nader toe te lichten.

Beslissing binnen 6 weken. Als de Belastingdienst het bezwaar heeft ontvangen moet zij u de mogelijkheid geven om uw standpunten mondeling toe te lichten. De Belastingdienst is verplicht om binnen 6 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn over uw bezwaar een beslissing te nemen. In sommige gevallen heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om de beslistermijn met 6 weken te verlengen.

Heeft u schade geleden door een onjuiste beslissing van de Belastingdienst dan komt u mogelijk voor schadevergoeding in aanmerking. Vergeet hier niet om te verzoeken.

Ambtshalve vermindering. Zijn alle termijnen verstreken en bent u te laat met het indienen van een bezwaarschrift dan is er nog een escape: het verzoek om ambtshalve vermindering. Bent u bijvoorbeeld in uw aangifte inkomstenbelasting vergeten om de hypotheekrente af te trekken en had u hier wel recht op? Dan kunt u binnen 5 jaar na afloop van het desbetreffende kalenderjaar alsnog verzoeken om rekening te houden met de hypotheekrenteaftrek. Dit doet u met een verzoek tot ambtshalve vermindering. 

Heeft u ergens recht op dan komt de Belastingdienst meestal wel aan uw verzoek tot ambtshalve vermindering tegemoet.

In beroep bij de rechter

Naar de rechter. Is de Belastingdienst het niet eens met uw bezwaarschrift en blijft zij bij haar standpunt dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Voor belastingzaken zijn de rechtbanken  gevestigd in Arnhem, Breda, Den Haag, Haarlem en Leeuwarden.

Binnen 6 weken beroepsschrift indienen. Voor het instellen van beroep moet u een beroepsschrift indienen. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van de Belastingdienst. De termijn waarbinnen u beroep moet aantekenen bedraagt ook hier 6 weken, anders dan verspeelt u in principe uw recht om beroep in te stellen. Uw beroep wordt dan ‘niet ontvankelijk verklaard’.

Heeft u meer tijd nodig (misschien heeft u meer advies nodig) dan moet u toch binnen 6 weken beroep aantekenen en vragen om het beroep later te motiveren.

Hoger beroep instellen

Niet eens met de rechtbank? Doet de rechtbank uitspraak en bent u het niet eens met deze uitspraak dan kunt u hoger beroep instellen bij het gerechtshof. U doet dat digitaal met een hogerberoepschriftformulier bij het betreffende gerechtshof. Voor belastingzaken zijn deze gevestigd in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Den Bosch en Leeuwarden.

Binnen 6 weken uitspraak. De zwaardere (ingewikkelde) zaken worden in de regel behandeld door een meervoudige kamer met drie rechters. De rechter doet in principe binnen 6 weken na de zitting uitspraak. Heeft hij hiervoor meer tijd nodig dan laat hij dat tijdig weten.

In cassatie bij de Hoge Raad

Uitspraak vernietigen. Heeft het gerechtshof naar uw mening onjuist geoordeeld dan is er een laatste mogelijkheid: in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Formeel verzoekt u dan de Hoge Raad om de uitspraak van het gerechtshof te vernietigen.

Binnen 6 weken! U moet binnen 6 weken een cassatieverzoek indienen waarom u het niet eens bent met de uitspraak van het gerechtshof. U moet hierbij de uitspraak van het gerechtshof meesturen.

Wat doet de Hoge Raad? De Hoge Raad beoordeelt slechts of het gerechtshof of de rechtbank de rechtsregels en procesregels juist heeft toegepast. Er vindt dus niet een geheel nieuwe behandeling van de zaak plaats. De Hoge Raad houdt dus géén rekening met feiten en omstandigheden die voor het eerst in de cassatieprocedure naar voren worden gebracht. Het is dus niet mogelijk om nu met nadere bewijzen te komen. De Hoge Raad voor belastingzaken is gevestigd in Den Haag.

Waar vind ik de uitspraak?

Elke uitspraak staat online. Doet een rechtbank, een gerechtshof of de Hoge Raad uitspraak dan krijgt u hiervan een afschrift. Uw en ook alle andere uitspraken kunt u ook terugvinden op een speciale website.

Jurisprudentie. Al deze gerechtelijke uitspraken noemen we jurisprudentie en gebruiken we om de wet beter te kunnen interpreteren en duidelijker te maken. Er zijn namelijk tal van twijfelgevallen en uitzonderingen.

Wat kosten al deze bezwaren en beroepen?

Naar de rechter stappen kost geld: u moet griffierechten betalen. Onderstaand een overzicht van deze kosten.

Niet alleen voor de Belastingdienst

Ook tegen uitspraken en beslissingen van andere overheidsorganen kunt u bezwaar aantekenen. Mits u het maar tijdig doet. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het UWV, de SVB en aan gemeentes en provincies.

De rol van uw adviseur

Een advocaat is niet noodzakelijk, u kunt zelf alle procedures doen en desgewenst iemand machtigen om namens u beroep in te stellen. Uw adviseur moet u uiteraard kunnen helpen met het beoordelen van de haalbaarheid. Is het wel alle moeite waard? Uiteraard kunt u ook de hele procedure aan uw adviseur overlaten. Deze heeft er tenslotte voor gestudeerd en heeft ervaring met dit soort zaken. Maar officieel is het niet nodig.

BAA ADVIES. Wees niet bang om bezwaar aan te tekenen en/of in beroep te gaan als u met uitspraken over uw belastingaangiftes niet eens bent. Dit kunt u zelf doen, maar gezien alle formele spelregels is het slim een juridisch specialist in te schakelen die u bij de gehele procesgang kan helpen.