Duur van de partneralimentatie per 1 januari 2020 ingekort

Al sinds 2015 wil de politiek de termijn dat partneralimentatie moet worden betaald verkorten. Nu is het dan eindelijk zo ver. Aangezien maar liefst 50% van de ondernemers met een scheiding te maken krijgt, is het goed om te weten wat er gaat veranderen.

Scheiden? U toch niet!

Mensen die gaan trouwen, beloven elkaar eeuwige trouw, maar helaas is de werkelijkheid een stuk weerbarstiger. Het is al jaren zo dat gemiddeld 1 op de 3 huwelijken eindigen in een echtscheiding. Bij ondernemers is zelfs sprake van 1 op de 2 huwelijken. Dit artikel kan daarom voor veel ondernemers van belang zijn of worden.

Waar gaat dit over?

Omdat de ondernemer meestal een hoger inkomen heeft dan de partner, is er vaak sprake van het betalen van partneralimentatie van de ondernemer aan zijn/haar partner. Op het gebied van de duur van het betalen van deze partneralimentatie gaat er nu iets veranderen.

21 mei 2019 wetsvoorstel aangenomen. Al in 2015 wilden de VVD, D66 en PvdA de termijn van de partneralimentatie verkorten. Het wetsvoorstel was echter dusdanig complex dat er veel kritiek op kwam. In juni 2018 is er een aangepast voorstel gekomen. Op 7 december 2018 heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid dit wetsvoorstel aangenomen. Op 21 mei 2019 is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel.

Hoe is het nu geregeld?

Op dit moment is het nog zo dat de datum van echtscheiding van belang is voor het bepalen van de duur van de partneralimentatie. Hierbij zijn er nu drie mogelijkheden:

  1. Bij echtscheidingen van voor 1 juli 1994 geldt geen wettelijke duur; betaling kan alleen worden beëindigd door een verzoek bij de rechter.
  2. Bij echtscheidingen na 1 juli 1994 is de maximale partneralimentatie 12 jaar.
  3. Bij echtscheidingen waarbij het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren, is sprake van een duur die gelijk is aan de duur van het huwelijk.

Verzoek aan de rechter om alimentatie te stoppen. Als de ex-partner trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat, gaat samenwonen, overlijdt, óf voldoende inkomen krijgt, kan een verzoek bij de rechter worden ingediend om de betaling van alimentatie te stoppen.

Wat gaat er per 1 januari 2020 veranderen ?

De hoofdregel. Per 1 januari 2020 wordt de duur van de alimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. De nieuwe wet geldt alléén voor echtscheidingen van na 1 januari 2020. Als op 1 januari 2020 al een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend dan wel de hoogte van de partneralimentatie is vastgesteld, blijft de huidige wet gelden.

Welke uitzonderingen zijn er? Naast de hoofdregel van een maximale duur van 5 jaar zijn er drie uitzonderingen.

  1. Als er sprake is van jonge kinderen (uit het huwelijk voortkomend) dan eindigt het recht op partneralimentatie op het moment dat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar bereikt.
  2. Als op de datum van het indienen van het echtscheidingsverzoek het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd en degene die alimentatie ontvangt, bereikt binnen 10 jaar de AOW-leeftijd, dan moet de partneralimentatie tot de AOW-leeftijd worden betaald.
  3. Als op de datum van het indienen van het verzoek tot echtscheiding het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is op 1 januari 2020 ouder dan 50 jaar, wordt de alimentatieduur beperkt tot 10 jaar.

De rechter beslist. Daarnaast is het zo dat als er sprake is van schrijnende gevallen, de rechter uiteindelijk de duur van de alimentatie kan bepalen. Het blijft dus mogelijk dat de rechter van mening is dat in de desbetreffende situatie langer dan 5 jaar alimentatie moet worden betaald. Een andere mogelijkheid is ook dat de partijen, in onderling overleg, een andere termijn mogen afspreken, doen ze dat echter niet dan geldt de wet.

Alimentatie vanuit fiscaal oogpunt bezien

Degene die alimentatie ontvangt, moet deze opgeven als inkomen en betaalt hierover inkomstenbelasting. Degene die de alimentatie betaalt, kan dit bedrag als kosten voor levensonderhoud voor de ex-partner aftrekken van zijn/haar inkomen. Het belastingvoordeel hiervan kan oplopen tot maximaal 51,75% (2019: bij een inkomen van meer dan € 68.508 (na aftrek alimentatie)).

Let op: vanaf 2020 maximale aftrek. In het Belastingplan 2019 is opgenomen dat het belastingtarief waartegen alimentatiebetalingen kunnen worden afgetrokken in de komende jaren wordt verlaagd. In 2020 is sprake van een aftrek van maximaal 46% en dit wordt tot in 2023 jaarlijks verlaagd.

Maximale aftrek
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

Dit leidt ertoe dat de netto-alimentatielast voor mensen met een hoog inkomen in de toekomst zal stijgen.

Afkopen van alimentatie

U kunt nu en straks ook in onderling overleg er voor kiezen om de alimentatie af te kopen. Er wordt dan eenmalig een bedrag betaald, ter dekking van de toekomstige alimentatieverplichtingen. Dit bedrag is ineens volledig aftrekbaar van het inkomen van degene die betaalt en vormt inkomen voor degene die het ontvangt.

Als het belastingtarief van degene die de alimentatie ontvangt lager is dan het tarief van degene die de alimentatie betaalt, kan op deze manier een fiscaal voordeel worden gerealiseerd. Om te voorkomen dat degene die ontvangt ineens een groot bedrag aan belasting moet betalen, kan de afkoopsom ook worden betaald in de vorm van een lijfrente. De belasting is dan pas verschuldigd bij de ontvangst van de uitkeringen.

BAA ADVIES. Door de nieuwe wetgeving maakt het nogal uit of het verzoek tot echtscheiding in 2019 of 2020 wordt ingediend. Ook kan met het oog op de daling van het tarief waartegen alimentatie aftrekbaar is, overwogen worden om de alimentatie af te kopen en ineens ten laste van het inkomen te brengen. Laat u hier fiscaal in begeleiden.