Fiscaal meehelpen met studiekosten kinderen van werknemers

Alle ouders zien graag dat hun kinderen onbezorgd kunnen studeren. Helaas wordt studeren steeds duurder en is het niet vanzelfsprekend dat alle studiekosten zomaar betaald kunnen worden. Hoe kan de werkgever een handje helpen?

Belastingplan 2019

Kinderen kunnen naast de studiefinanciering ook bijlenen, maar eindigen dan vaak met een aanzienlijke schuld wat tot problemen kan leiden bij de aankoop van een woning. Er zijn echter andere mogelijkheden om uzelf financieel tegemoet te komen in de studiekosten van uw kind.

De werkgever kan namelijk helpen door uit het loon van de werknemer fiscaalvriendelijk de studiekosten van kinderen betalen. Na de behandeling van het Belastingplan 2019 heeft de Belastingdienst via de Nieuwsbrief Loonheffingen laten weten op welke manieren een werkgever een werknemer met studerende kinderen een onbelaste studiekostenvergoeding kan geven.

Werkgever betaalt studiekosten aan werknemer

Als een werkgever een vergoeding aan de werknemer geeft voor de studiekosten van het kind, dan wordt dit in eerste instantie beoordeeld als loon uit dienstbetrekking. Over dit loon wordt loonbelasting en premies volksverzekeringen afgedragen. Dit is uiteraard niet de meest gunstige situatie.

Werkgever betaalt studiekosten aan kind werknemer

Kind als werknemer. Als de werkgever de vergoeding niet uitbetaald aan de werknemer maar aan het kind van die werknemer, dan wordt het kind gezien als werknemer. Deze studietoelage wordt dan gezien als loon uit dienstbetrekking. Dit is voor kind en ouder voordelig, omdat het kind dan veel minder of zelfs geen loonbelasting hoeft te betalen. Heeft het kind geen ander inkomen, dan zal door de lagere tariefschijf en de algemene heffingskorting in de Inkomstenbelasting de vergoeding belastingvrij zijn. Over dit loon is de werkgever geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Wel dient de werkgever premie zorgverzekeringswet af te dragen, tenzij er sprake is van een eenmalige uitkering.

Géén loonbelasting en premies. Met andere woorden: als de studietoelage niet hoger is dan ongeveer € 6.750 en de loonheffingskorting wordt toegepast, dan zijn er geen loonbelasting en premies volksverzekeringen verschuldigd.

Voorwaarden. Om dit alles toe te kunnen passen moet het kind de studietoelage/loon zelfstandig ontvangen, en dient de werknemer (de ouder) hier geen recht op te hebben of te doen gelden.

Onderbrengen in de Werkkostenregeling

Voor werkgevers is er altijd de mogelijkheid om aan de werknemer een vergoeding voor de studiekosten van het kind te geven onder de werkkostenregeling (WKR). Hiervoor dient de werkgever de vergoeding aan te wijzen als eindheffingsloon. Binnen de WKR kan in 2019 tot 1,2% van de totale fiscale loonsom onbelast worden verstrekt aan werknemers. Over het meerdere wordt 80% eindheffing geheven.

Let op. Als aan het kind (als werknemer) rechtstreeks een vergoeding voor studiekosten gegeven wordt, dan is onderbrengen in de WKR niet mogelijk. Om als eindheffingsloon (en dus toegang tot de WKR) in aanmerking te komen, dient er namelijk tegenover de beloning verrichte arbeid te staan.

Een studiefonds oprichten

Het oprichten van een studiefonds door de werkgever kan ook fiscaal voordelig zijn. De uitkeringen hieruit kunnen namelijk onder voorwaarden belastingvrij zijn. Uitkeringen en verstrekkingen uit studiefondsen opgericht door de werkgever en werknemer(s) horen niet tot het loon als:

  • de uitkeringen en verstrekkingen niet voor adoptie, overlijden, ziekte, invaliditeit en bevalling zijn;
  • er tussen werkgever en werknemer geen afspraken zijn gemaakt omtrent de hoogte van het bedrag van de uitkering of verstrekking uit het fonds;
  • de werknemers die aan het fonds bijdragen, de laatste vijf jaar samen minstens evenveel hebben bijgedragen in het fonds als de werkgever.

De bijdragen van de werknemers zijn inhoudingen op het nettoloon. Deze bedragen komen dan ook niet in aanmerking voor aftrek van het belastbaar loon.

BAA ADVIES. Er zijn meerdere mogelijkheden om fiscaal vriendelijk de werkgever (een deel van de) studiekosten van de kinderen van een werknemer (de ouder) te laten betalen. Er wordt nog meer informatie hierover van de Belastingdienst verwacht. Wij houden u op de hoogte of neem desgewenst contact op met uw BAA-adviseur.