Fiscale scholingsaftrek wordt in 2022 vervangen door STAP

In het Belastingplan 2022 is opgenomen dat de fiscale aftrekpost van scholingskosten in de inkomstenbelasting per 1 januari 2022 verleden tijd is. Hiervoor komt het zogeheten STAP-budget terug.

Studie- en studiekosten

Om up-to-date te blijven moeten werknemers en ondernemers zich blijven bijscholen. Het is tenslotte voor iedereen belangrijk om op het eigen vakgebied kennis bij te spijkeren en op mogelijk nieuwe gebieden kennis te vergaren. Meestal is dat echter niet gratis. Studiekosten (ook voor cursussen, trainingen, e.d.) zijn fiscaal grofweg in te delen in drie groepen, te weten:

  • Groep 1. Opleidingen en trainingen in de hobbysfeer
  • Groep 2. Niet-bedrijfsspecifieke opleidingen en trainingen
  • Groep 3. Bedrijfsspecifieke opleidingen en trainingen.

Groep 1. Opleidingen en trainingen in de hobbysfeer

Hierover kunnen we kort zijn. De kosten van een studie voor een hobby zijn niet aftrekbaar. Noch via de onderneming noch via de fiscale aftrekpost van de scholingskosten.

Groep 2. Niet-bedrijfsspecifieke opleidingen en trainingen

Wat zijn dit? Niet-bedrijfsspecifieke opleidingen en trainingen zijn niet noodzakelijk voor het uitvoeren van de huidige functie of voor een verdere carrière binnen de bestaande onderneming. Het betreft opleidingen en trainingen die nuttig zijn voor een verdere carrière buiten de huidige onderneming.

Wat zijn de regels? De studiekosten zijn nu niet voor de onderneming aftrekbaar van de winst. Voor de werknemer en ook voor u als ondernemer zijn deze wel aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Dat geldt uitsluitend voor de direct toe te rekenen scholingskosten. Denk daarbij aan lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld en door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen. Alleen de scholingskosten boven € 250 zijn aftrekbaar met een absoluut maximum van € 15.000 per jaar.

Groep 3. Bedrijfsspecifieke opleidingen en trainingen

Wat zijn dit? Deze studie heeft als doel om bestaande kennis op peil te houden of uit te breiden. Vooropgesteld dat deze kennis relevant is voor (mogelijke nieuwe) activiteiten binnen de eigen onderneming, zijn alle kosten samenhangende met deze studie aftrekbaar van de winst van de onderneming. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld trainingen op het gebied van persoonlijke vaardigheden e.d.

Wat zijn de regels? Er geldt geen drempel en er geldt ook geen maximum. Nu zijn dus ook de kosten van reis- en verblijf, de kosten van vakliteratuur, de kosten van hard- en software (al dan niet via afschrijving), kosten van congressen, seminars, enz. volledig aftrekbaar. Voor een btw-plichtige ondernemer geldt bovendien dat de btw op deze kosten ook aftrekbaar zijn. Uiteraard moeten bonnen en facturen bewaard worden in de boekhouding en moeten deze op verzoek van de Belastingdienst overlegd kunnen worden.

De nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2022

Voor wat betreft de groepen 1 en 3 zijn er per 1 januari 2022 geen veranderingen. Voor wat betreft groep 2 vindt er per 1 januari 2022 een ingrijpende verandering plaats. Dan vervalt de fiscale aftrekpost. Scholingskosten zijn dan niet langer aftrekbaar via de aangifte inkomstenbelasting en het STAP-budget vervangt deze aftrekpost.

In de praktijk bleek namelijk dat mensen die het meeste voordeel zouden hebben van bijscholing, te weinig gebruik maakten van de aftrekpost van de scholingskosten. Hierbij noemt de overheid flexwerkers, werkzoekenden en werknemers met beroepen die langzaam verdwijnen. De overheid denkt dat deze mensen eerder zullen kiezen voor een opleiding of cursus met het STAP-budget.

Wat is de STAP?

De STimulering ArbeidsmarktPositie, kortweg STAP, is een subsidieregeling. Aanvragen hiervoor kunnen vanaf 1 maart 2022 worden ingediend bij het UWV. Iedere persoon kan slechts 1x per jaar een aanvraag doen voor een STAP-budget. Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. De scholingsactiviteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden opgenomen in een zogenaamd ‘scholing register.’ Op deze wijze wil de overheid mensen helpen om zich tijdens hun loopbaan verder te ontwikkelen. Werknemers en werkzoekenden zouden zo meer kansen moeten hebben om hun baan te behouden dan wel een nieuwe baan te vinden.

Scholingssubsidie aanvragen

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden (dus ook ondernemers), werkzoekenden en opleiders terecht op een nieuw STAP-portaal van het UWV. Hierop kunnen ze:

  • inzage krijgen in het opleidingsaanbod;
  • het STAP-budget aanvragen;
  • de voortgang en de goedkeuring/afwijzing van de aanvraag monitoren; en
  • certificaten van deelname uploaden.

Het bedrag van de STAP

Het STAP-budget bedraagt 100% van de subsidiabele kosten van de scholingsactiviteit met een absoluut maximum van € 1.000 inclusief btw. Onder subsidiabele kosten worden les-, cursus-, college- of examengeld en door de opleider verplicht gestelde leermiddelen verstaan.

Het toegekende bedrag wordt niet aan de cursist overgemaakt, maar wordt rechtstreeks door het UWV aan de opleider betaald.

De hele STAP-subsidieregeling met alle voorwaarden e.d. kunt u hier downloaden (pdf – 45 pagina’s).

Dus wat nú al te doen?

Start u of uw werknemer in 2021 nog een niet-bedrijfsspecifieke opleiding of training (bijv. t.b.v. persoonlijke ontwikkeling), betaal dan voor zover mogelijk in 2021 het gehele bedrag van de opleiding (tot maximaal € 15.000). Ook al duurt de opleiding meerdere jaren. Op basis van artikel 6.40 Wet IB 2001 komen uitgaven voor scholing onder andere in aftrek op het tijdstip waarop zij zijn betaald. Tot en met 31 december 2021 vallen deze kosten nog onder de fiscale aftrek van scholingskosten. Opleidingskosten die u in 2022 of later betaalt, zijn dan niet meer aftrekbaar.

BAA ADVIES. Start u (of een werknemer) nog dit jaar een niet-bedrijfsspecifieke opleiding of training? Betaal dan zoveel mogelijk cursusgeld vóór 31 december 2021. Dan zijn deze kosten nog fiscaal aftrekbaar. Volgend jaar niet meer. Dan geldt de STAP-regeling van toepassing: € 1.000 mits aan de voorwaarden wordt voldaan.