Gaat u duurzaam (ver)bouwen? Laat geen fiscaal voordeel liggen!

Bent u van plan om te investeren in een duurzaam bedrijfspand, of bent u van plan om uw pand duurzamer te maken? Laat dan zeker geen fiscaal voordeel liggen. Lees hier alles over de EIA, MIA en Vamil …

Duurzaam (ver)bouwenDuurzaam ondernemen met de steun van de overheid

Duurzaam ondernemen kan met steun van de overheid. In de vorm van de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijvingen, stimuleert de overheid ondernemers om energiezuinig en milieuvriendelijk te ondernemen. De EIA en MIA zijn fiscale aftrekposten in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Wat is de EIA en MIA\Vamil?

De EIA en de MIA\Vamil zijn fiscale regelingen voor bedrijven die investeren in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

  • EIA – energiezuinig. Investeert u energiezuinig dan kunt u een aftrekpost op uw investering krijgen die maximaal 54,5% bedraagt.
  • MIA\Vamil – milieuvriendelijk. Investeert u milieuvriendelijk dan kunt u gebruik maken van de MIA\Vamil. De aftrekpost bij de MIA bedraagt maximaal 36% en via de Vamil kunt u 75% van de investering willekeurig afschrijven. Deze willekeurige afschrijving levert dan een liquiditeits- en rente voordeel op.
Update 20 augustus 2018

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer via een brief laten weten de Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2019 te willen verlagen naar van 54,5% naar 45%.

Door dit jaar nog te investeren (eventueel met levering in 2019) in energiebesparing (denk aan zonnepanelen, ledverlichting, enz.) kunt u dus 9,5% meer winstaftrek krijgen.

U moet de investering binnen drie maanden melden bij de RVO met de zogenaamde ‘eHerkenning’. U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding. De EIA geeft u vervolgens aan in de winstaangifte. De plannen moet deel gaan uitmaken van het Belastingplan 2019.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen

De voorwaarden voor de EIA en MIA zijn nagenoeg gelijk.

  • Het bedrijfsmiddel staat op de zgn. milieulijst dan wel op de zgn. energielijst.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het gaat om aanschaf en voortbrengingskosten
  • Investeringsbedrag is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

De milieulijst en de energielijst

Deze lijsten kunt u downloaden van de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

In de lijsten kunt u eenvoudig per investering beoordelen of de investering in aanmerking komt voor EIA of Mia\Vamil.

Enkele voorbeelden

Voorbeeld EIA. Stel, u gaat een HR luchtverwarmer aanschaffen t.w.v. € 25.000. De investering is opgenomen in de energielijst en valt onder code 210102 (zie milieulijst). De extra fiscale aftrekpost bedraagt dan € 25.000 x 54,5% = € 13.625. Dat komt neer op een netto besparing (bij 20% Vpb tarief) van € 2.725 respectievelijk € 6.100,- (bij plus minus 45% IB tarief).
In het voorbeeld gaat het om één investering, maar u kunt bijvoorbeeld ook MIA krijgen wanneer u een geheel nieuw pand duurzaam laat bouwen. Het fiscale voordeel kan hierbij flink oplopen.

Voorbeeld MIA. Stel, u laat een nieuw duurzaam (industrie) pand bouwen dat voldoet aan de gestelde milieu voorwaarden opgenomen bij code D6120 in de milieulijst. De kosten voor de bouw bedragen € 1.500.000 (kosten voor buitenterrein komen niet in aanmerking en interieur en inrichtingskosten zijn expliciet uitgesloten). Bij code D6120 geldt een MIA percentage van 13,5%. De fiscale aftrekpost bedraagt dus € 1.500.000 x 13,5% = € 202.500. Een netto belastingbesparing (bij 20% Vpb tarief) van € 40.500 en € 90.500,- ( bij plus minus 45% IB tarief).

Voorbeeld Vamil. Stel, u koopt een bedrijfsmiddel dat voldoet aan een omschrijving op de Milieulijst. Het aanschafbedrag is € 50.000 met een afschrijvingstermijn van 5 jaar en een restwaarde van nihil. U kunt zowel van de MIA als de Vamil-regeling gebruik maken. Het aftrekpercentage is afhankelijk van de code waaronder het bedrijfsmiddel valt in de milieulijst.

Bij de ‘normale’ afschrijving kunt u gedurende 5 jaren elk jaar € 10.000 aftrekken van uw fiscale winst. Omdat op het bedrijfsmiddel ook de Vamil-regeling van toepassing is, kunt u 75% van het geïnvesteerd bedrag reeds in het eerste jaar afschrijven. U brengt dan het eerste jaar € 37.500 ten laste van uw fiscale winst. In de volgende jaren valt er dan nog maar 25% af te schrijven.

Hoe kunt u EIA en MIA\Vamil aanvragen?

De EIA of MIA\Vamil moet u binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting aanvragen. Zorg dat u dit tijdig doet anders loopt u het fiscale voordeel mis. Let op! De leveringsdatum en de datum van ingebruikname doen er niet toe, alleen de datum van aanschaf (de datum dat u de verplichting bent aangegaan) is maatstafgevend. Zijn er ook voortbrengingskosten gemaakt? Dan moet u deze melden binnen drie maanden na het eind van het kalenderkwartaal waarin deze kosten zijn gemaakt.

De aanvraag moet u digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft hiervoor een e-herkenning nodig.

Als u plannen maakt of heeft

Heeft u plannen voor de aanschaf van een energiezuinig of milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? Of voor het duurzaam gaan (ver)bouwen? Check dan al gedurende de voorbereidingen hiervoor of de investering aan de gestelde energie- en/of milieuvoorwaarden voldoet en of u in aanmerking kunt komen voor een belastingaftrek in de vorm van de EIA of de MIA\Vamil.

BAA ADVIES. Betrek uw adviseur er vroegtijdig bij als u plannen heeft voor de aanschaf van energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Samen met uw adviseur kiest u dan voor de meest fiscaalvriendelijke optie. Oók als die niet op de energie- en/of milieulijst staan.