Gebruikelijk loon DGA vaststellen: duidelijker dan ooit

De handreiking ‘Gebruikelijkloonregeling’ van de Belastingdienst is vernieuwd. Daarin zijn de regels voor het vaststellen van het gebruikelijk loon verduidelijkt. Heeft u een BV? Lees dan wat er veranderd is.

Een nieuwe handreiking ‘Gebruikelijkloonregeling’

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) wil als werknemer van de eigen BV natuurlijk zo weinig mogelijk belasting betalen. Daarvoor zijn verschillende constructies mogelijk waaronder het uitkeren van dividend. De Belastingdienst heeft echter een groot belang bij een hogere belastingheffing. Om deze reden is de handreiking ‘Gebruikelijkloonregeling’ vernieuwd. Deze handreiking ‘Gebruikelijk loon’ is een onderdeel van het handboek Loonheffingen. Op basis van dit document moet u als DGA toetsen of het eigen loon gebruikelijk is en dus fiscaal houdbaar (toegestaan).

DGA het liefst een zo laag mogelijk loon

Zoals gezegd wilt u als DGA een zo laag mogelijk bedrag aan belasting betalen bij het naar privé halen van vermogen van de BV. Winsten in een BV worden belast met vennootschapsbelasting 19% (25% bij meer dan € 200.000 winst) en bij uitkering als dividend belast met 25% inkomstenbelasting.

Voorbeeld
Stel, uw belastbare winst bedraagt € 100.000 en u keert alles als dividend aan u zelf uit. Hoeveel belasting zou u dan betalen?

• Belastbare winst € 100.000
• Vennootschapsbelasting 19% € 19.000
• Winst na belasting (dividend) € 81.000
• Dividendbelasting 25% € 20.250
• Netto dividend € 60.750

De gecombineerde belastingdruk is in dit rekenvoorbeeld 39,25% (€ 39.250 van € 100.000). Als u de winst van € 81.000 zou uitbetalen als loon tegen een maximale loonheffing van 51,75%, dan is wel duidelijk waarom u het liefst een zo laag mogelijk loon voor uzelf wilt uitkeren.

Aanmerkelijk belang? De gebruikelijkloonregeling!

Gebruikelijkloonregeling. Om nu te voorkomen dat u zich te weinig loon uitkeert, bestaat er de gebruikelijkloonregeling. U moet uzelf een loon uitkeren dat gebruikelijk is voor het niveau waarop u werkt en de hoeveelheid arbeid dat u verricht.

Aanmerkelijk belang. Het gebruikelijk loon geldt voor personen die volgens de Wet Inkomstenbelasting een aanmerkelijk belang hebben (eventueel samen met hun partner). Een aanmerkelijk belang is over het algemeen aanwezig als u tenminste 5% van de aandelen in een vennootschap in uw bezit heeft.

Wat is gebruikelijk? Bij het bepalen van het gebruikelijk loon is er al snel sprake van een grijs gebied. Om onduidelijkheden te voorkomen heeft de wetgever samen met de Belastingdienst een handreiking opgesteld. Daarin worden de regels over het bepalen van het gebruikelijk loon aangescherpt.

Hoofdregel vaststellen gebruikelijk loon

De hoofdregel voor het vaststellen van het gebruikelijk loon is al enkele jaren hetzelfde. Het gebruikelijk loon is het hoogste van de navolgende drie bedragen.

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (in de branche waarin u werkt).
  2. Het hoogste loon van de werknemer die in dezelfde BV in dienst is (inclusief holding en werkmaatschappijen).
  3. Tenminste € 45.000 (bepaald in de Wet Inkomstenbelasting).

Uitzonderingen op hoofdregel gebruikelijk loon

Op deze hoofdregel zijn verschillende uitzonderingen nu in de nieuwe handreiking bevestigd.

Uitzondering 1 – vergelijkbare werkzaamheden. Als andere werknemers met de meest vergelijkbare werkzaamheden een lager loon hebben, dan kan het gebruikelijk loon op dit lagere niveau worden vastgesteld.

Uitzondering 2 – startup. Voor startups geldt een soepelere gebruikelijkloonregeling. In dit geval kunt u het minimum loon als gebruikelijk loon aanhouden. De startupregeling geldt voor drie jaar, daarna gelden de reguliere regels weer. Om als startup aangemerkt te mogen worden, moet de startende onderneming:

  • een S&O verklaring (Speur- en ontwikkelingswerk) hebben;
  • recht hebben op het hoogste starterspercentage loonheffingen;
  • niet boven het zogenaamde “minimis-plafond” (staatssteun in de vorm van een subsidie) uitkomen.

Uitzondering 3 – € 5.000 grens. Als het gebruikelijk loon (aantoonbaar) € 5.000 of lager is, dan hoeft over dit loon geen loonheffing te worden ingehouden. Voor het bepalen van het loon moeten de werkzaamheden van alle vennootschappen waarin men een aanmerkelijk belang heeft worden meegeteld.

Uitzondering 4 – startende ondernemingen. Naast de regeling voor startups is er in de handreiking nu ook een regeling voor overige startende ondernemingen opgenomen. Startende ondernemingen hebben in de beginjaren te maken met investeringen of een lage cashflow. Hierdoor is het soms lastig om het hoge gebruikelijk loon te betalen. Het is toegestaan om maximaal de eerste drie jaar een lager gebruikelijk loon vast te stellen. Let op: het loon mag niet beneden het wettelijk minimumloon liggen.

Uitzondering 5 – verlieslijdende ondernemingen. Als de continuïteit van de onderneming in het geding komt, mag worden afgeweken van de bepaling van het gebruikelijk loon. Ook hier geldt dat het gebruikelijk loon niet lager mag zijn dan het wettelijk minimumloon.

Afwijken van gebruikelijkloonregeling?

Denkt u goede reden te hebben om af wijken van bovenstaande regels? Dan is het slim om een vooroverleg met de Belastingdienst aan te vragen. Dat is géén sinecure… Bereid het gesprek voor met de te downloaden checklist en schakel uw adviseur in.

BAA ADVIES. Het is voor u als DGA erg belangrijk om te beoordelen of het loon dat u uzelf geeft voldoet aan de eisen van de gebruikelijkloonregeling. Bij een te laag loon is sprake van een fictief loon en hierover is alsnog loonheffing verschuldigd. Om eventuele naheffingen en boetes te voorkomen is het zaak om vooraf te bepalen welk loon voor u van toepassing is. BAA kan u hierin uiteraard adviseren.