Investeren? Welke fiscale investeringsfaciliteiten zijn er in 2017?

Nederland kent een groot aantal fiscale faciliteiten voor ondernemingen die (willen) investeren. Wat zijn de veel voorkomende faciliteiten en hoe kunt u daar eventueel van gebruikmaken?

investering-zonnepanelenFiscale faciliteiten en subsidies

We kennen in Nederland allerlei subsidies waarvoor u in aanmerking kunt komen. Hiervoor verwijzen we u graag naar de website van de RVO. In dit artikel beperken we ons echter tot de fiscale faciliteiten die in de praktijk regelmatig van toepassing zijn. Dat zijn de volgende:

 1. Investeringsaftrek
  a. KIA – kleinschaligheids- investeringsaftrek)
  b. EIA – (energie-investeringsaftrek)
  c. MIA & Vamil – (milieu-investeringsaftrek
 2. Voortbrengingskosten van immateriële activa
 3. Innovatiebox

1. De investeringsaftrek

Extra aftrekpost. Als u investeert in bedrijfsmiddelen dan heeft u onder voorwaarden recht op een (extra) aftrekpost die ten laste van de winst kan worden gebracht. Deze aftrekpost wordt de investeringsaftrek genoemd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA & Vamil).

Wat is investeren? Onder investeren wordt verstaan: ‘het aangaan van verplichtingen ter zake van de aanschaffing of verbetering van een bedrijfsmiddel, alsmede het maken van voortbrengingskosten ter zake van een bedrijfsmiddel’.

Wat zijn bedrijfsmiddelen? Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u gebruikt en die anders dan voorraad meer dan één productieproces meegaan. Denk bijvoorbeeld aan machines, transportmiddelen, gereedschappen en inventaris. Ook goodwill of vergunningen kunnen bedrijfsmiddelen zijn.

Uitgesloten bedrijfsmiddelen. Niet alle bedrijfsmiddelen komen voor de investeringsaftrek in aanmerking. Zo worden bijvoorbeeld grond, woonhuizen, personenauto’s (niet zijnde taxi’s e.d.), vaartuigen, dieren, effecten, vorderingen, goodwill en vergunningen uitgesloten. Ook bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk ter beschikking worden gesteld aan derden (bijv. als u ze verhuurt) zijn uitgesloten

In beginsel kunt u ook geen investeringsaftrek krijgen voor verplichtingen tussen familieleden en/of tussen aandeelhouder en vennootschap. Stel, u wilt als privépersoon gereedschap aan uw eigen BV verkopen; dan is de investeringsaftrek hiervoor niet van toepassing.

Let op desinvesteringsbijtelling. Als u binnen vijf jaar het bedrijfsmiddel waarvoor u investeringsaftrek heeft afgetrokken verkoopt, dan moet u wellicht rekening houden met een desinvesteringsbijtelling. De bijtelling wordt berekend over maximaal het bedrag waarvoor investeringsaftrek in aanmerking is genomen en tegen hetzelfde percentage.

1a. Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA)

De KIA is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen vanaf € 450. De totale investering per jaar moet minimaal € 2.300 met een maximaal € 312.176 per jaar zijn. In de aangifte moet om de aftrek worden verzocht.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
€ 2.301 t/m € 56.192 28%
€ 56.193 t/m € 104.059 € 15.734
€ 104.060 t/m € 312.176 € 15.734 verminderd met 7,56% van het deel van
het investeringsbedrag boven de € 104.059
meer dan € 312.176 0%

Voorbeeld. Aanschaf machine van € 50.000. De KIA bedraagt 28% x € 50.000 = € 14.000. Bij een Vpb-tarief van 20% is dit een extra fiscaal voordeel van € 2.800. Als het IB-tarief van toepassing is, dan is het maximale voordeel € 7.280 (52%).

1b. Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Het percentage voor 2017 bedraagt 55,5%

Voorwaarden. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

 1. de energie-investering bedraagt minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel;
 2. het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
 3. het bedrijfsmiddel staat op de zogenaamde Energielijst 2017.

Hoe maakt u gebruik van de regeling? U moet binnen drie maanden na de investering (aangaan van de verplichting) online een melding doen bij de RVO. De ontvangstbevestiging van het RVO moet u bewaren bij uw boekhouding en de energie-investeringsaftrek moet u aangeven in uw aangifte.

Voorbeeld. Aanschaf machine van € 50.000 die voldoet aan de voorwaarden van de energielijst. De EIA bedraagt 55,5% x € 50.000 = € 27.750. Bij een Vpb-tarief van 20% is dit een extra fiscaal voordeel van € 5.550. Als het IB-tarief van toepassing is, dan is het maximale voordeel € 14.430 (52%).

1c. MIA & Vamil

MIA. De MIA is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De MIA kent drie verschillende aftrek percentages. Afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel zijn dat voor 2017: 13,5%, 27% en 36%.

Vamil. Door gebruik te maken van de Vamil mogen investeringen op een willekeurig moment worden afgeschreven. Deze willekeurige afschrijving is vanaf 2011 beperkt tot 75%. Zie de Milieulijst 2017 welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de Vamil.

Voorwaarden. U komt in aanmerking voor de MIA & Vamil als uw investering voldoet aan de volgende vier voorwaarden:

 1. het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst 2017;
 2. het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
 3. de investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel;
 4. de milieu-investeringen moet minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel bedragen.

Hoe maakt u gebruik van de regeling? Doe binnen drie maanden na de investering (aangaan van de verplichting) een online melding bij de RVO. Bewaar de ontvangstbevestiging van de RVO bij uw boekhouding en verwerk de MIA & Vamil in uw aangifte.

Voorbeeld MIA. Aanschaf machine van € 50.000 die voldoet aan de voorwaarden van de milieulijst met bijhorend aftrekpercentage van 13,5%. De MIA bedraagt 13,5% x € 50.000 = € 6.750. Bij een Vpb-tarief van 20% is dit een extra fiscaal voordeel van € 1.350. Als het IB-tarief van toepassing is, dan is het maximale voordeel € 3.510 (52%).

Voorbeeld Vamil. Aanschaf machine op 01-01-2017 van € 50.000 die voldoet aan de voorwaarden van de milieulijst. De maximale afschrijving in het jaar van aanschaf bedraagt dan 75% willekeurig + de reguliere afschrijving. Bij een afschrijving in 5 jaar en een restwaarde van € 5.000 bedraagt de maximale afschrijving in het jaar van aanschaf € 37.500 + € 9.000 = € 46.500.

De Milieulijst 2017. Nieuw in 2017 op de milieulijst zijn de elektrische bestelauto en bestelbus.

2. Voortbrengingskosten van zogenaamde immateriële vaste activa

Voor kosten die worden gemaakt om een immaterieel bedrijfsmiddel in eigen bedrijf te vervaardigen, geldt een bijzondere regeling. Deze kosten mogen namelijk direct ten laste van de winst worden gebracht. Immateriële activa/bedrijfsmiddelen zijn vaste activa die niet tastbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een octrooi of patent, of aan research- en ontwikkelingskosten.

Voordeel. In plaats van de kosten toe te rekenen aan de jaren waarop zij betrekking hebben, mogen de kosten nu dus ineens worden afgetrokken van de winst in het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. Hiermee haalt u een liquiditeitsvoordeel.

3. De Innovatiebox

De Innovatiebox is een innovatiesubsidie waarmee een BV fiscaal voordeel kan behalen. Aan welke voordelen u moet voldoen en hoeveel u dat kan opleveren, schreven we al eerder. Lees het artikel Innovatiebox: een innovatiesubsidie voor BV’s.

BAA ADVIES. Bent u voornemens om in 2017 te investeren, houdt dan rekening met de fiscale aftrekmogelijkheden die er zijn en met de formele bepalingen die moeten worden nageleefd. Uw adviseur van BAA helpt u hier graag verder mee.