Jonge landbouwers opgelet! En profiteer nog snel van de POP3

Bent u agrariër, nog geen 41 jaar? Lees dan verder en kijk of u in aanmerking kunt komen voor de POP3-subsidie voor jonge landbouwers. Maar u moet dan wel héél snel reageren.

Wat is POP3-subsidie?

POP staat voor platteland ontwikkelingsprogramma en wordt gefinancierd door de EU en de provincies. De uitvoering van deze subsidieregeling ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Let op. De regeling is opengesteld vanaf 3 december 2018 en een aanvraag kan ingediend worden tot en met 8 februari 2019 17:00 uur.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Wat zijn de voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen?

  • U mag bij het versturen van de aanvraag niet ouder zijn dan 40 jaar. De datum van indienen wordt gezien als peildatum. Let dus op als u nog voor 8 februari 41 jaar wordt.
  • U bent bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
  • De regeling is bedoeld voor landbouwers die zich voor het eerst op een landbouwbedrijf vestigen als bedrijfshoofd en voor dat eerste bedrijf de investering aanvragen. Bent u eerder (mede)bedrijfshoofd van een ander landbouwbedrijf geweest, dan wordt de aanvraag afgewezen. Kunt u het tegendeel bewijzen, dan wordt de subsidie alsnog toegekend.
  • De investering is bedoeld voor gebruik op het landbouwbedrijf waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Als er sprake is van een samenwerkingsverband

In een samenwerkingsverband moet u als jonge landbouwer een blokkerende zeggenschap hebben van tenminste € 25.000. Dit houdt in dat u een investering boven dit bedrag kunt tegenhouden. Als dat niet zo is, voldoet u niet aan de voorwaarden en komt u niet in aanmerking voor de subsidie.

De hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 30% van de investering. Hierbij geldt een maximum van € 20.000. Het minimale subsidiebedrag bedraagt € 10.000 en per aanvraag mogen maximaal 3 investeringen worden gedaan. De hoogte van de subsidie kan op de volgende twee manieren worden berekend:

  1. op basis van een verlaging per niet-jonge landbouwer; of
  2. op basis van het percentage eigen vermogen van de jonge landbouwer.

Let op. U mag uitgaan van de berekening die de hoogste subsidie toekent. Bij de berekening op basis van vermogen moet er wel een accountantsverklaring zijn.

Ad 1. Aantal niet-jonge landbouwers is bepalend

Als de subsidie wordt berekend op basis van aantal niet-jonge landbouwers, wordt voor iedere niet-jonge landbouwer een korting van 20% toegepast. Bij twee niet-jonge landbouwers wordt een korting van 40% toegepast.

Een voorbeeld
Jan (30 jaar) is toegetreden in de maatschap van vader en moeder (beide 55 jaar). Hierdoor wordt hij (mede) bedrijfshoofd en voldoet hij aan de voorwaarden. De maatschap investeert in een luchtwasser van € 75.000. Door vader en moeder wordt het subsidiebedrag verminderd met 2 keer 20%. Er blijft dus 60% subsidie over: dat is een subsidiebedrag van € 75.000 keer 30% minus 60% is € 13.500.

Ad 2. Het eigen vermogen

Bij deze methode wordt gekeken naar uw eigen vermogen. Dit moet worden bevestigd met een accountantsverklaring, waaruit het percentage eigen vermogen blijkt. Het subsidiebedrag moet worden vermenigvuldigd met uw percentage eigen vermogen. Bij meerdere jonge landbouwers mag het eigen vermogen worden samengevoegd.

Een voorbeeld
Zoon Jan en vader zitten in een maatschap en investeren in een luchtwasser. Het eigen vermogen in het bedrijf is €100.000. 30% van dit eigen vermogen is van Jan, de aanvragende jonge landbouwer. Bij een investering van € 75.000 is de subsidie € 75.000 keer 30% keer 30% (percentage eigen vermogen) is € 6.750.

Voor welke investeringen geldt deze subsidie?

De POP3-subsdidie kan worden aangevraagd voor allerlei soorten investeringscategorieën. Van zonnepanelen en mestscheidingsinstallatie tot en met koematrassen en varkensvriendelijke vloeren. De complete lijst met investeringscategorieën en opmerkingen over wat wel en niet precies subsidiabel is, kunt u downloaden van de website van de RVO.

Hoe vaak kunt u subsidie aanvragen?

U kunt één aanvraag indienen met maximaal drie investeringen. Uiterlijk 22 weken na aanvraag krijgt u bericht van de RVO of de subsidie wordt toegekend. Vraagt de RVO u om aanvullende informatie dan zal deze termijn met het aantal dagen dat u nodig had om de stukken op te sturen worden verlengd.

Zodra u een aanvraag heeft ingediend, kunt u starten met het aangaan van verplichtingen. Dit is wel op eigen risico, omdat de subsidie nog niet is toegekend.

Let op. Er mag nog geen opdracht of ondertekende offerte zijn toegezegd vóórdat u de aanvraag indient.

BAA ADVIES. Voor het aanvragen van de POP3-subsidie heeft u een e-herkenning nodig. U kunt ook contact opnemen met uw adviseur van BAA. Wij regelen de subsidieaanvraag voor u van A tot Z.