Keert de onbeperkte verliesverrekening weer terug?

Het verrekenen van verliezen met toekomstige winsten zal in 2022 wijzigen. Verwacht u verlies te maken, dan moet u hiervan zeker op de hoogte zijn. De coronacrisis kan uiteraard een aanleiding voor een en ander zijn.

Dit speelt er

Tot en met 2021. Op dit moment zijn geleden verliezen nog maar beperkte tijd compensabel met toekomstige winsten. Dit gaat echter veranderen. In een nota van wijziging bij het Belastingplan 2021 is opgenomen dat de beperking tot 6 jaar (in de vennootschapsbelasting) van de huidige voorwaartse verliesverrekening per 1 januari 2022 komt te vervallen. Dat is voor het mkb dus een opsteker.

Vanaf 2022. Echter … vanaf 2022 geldt dat verrekenbare verliezen tot een bedrag van 1 miljoen volledig te verrekenen zijn met winsten, maar dat de verliesverrekening boven de 1 miljoen wordt gemaximeerd tot 50% van de resterende belastbare winst. Dit zal echter een maatregel zijn die binnen het MKB over het algemeen niet zo’n grote gevolgen zal hebben.

De gevolgen. Om de gevolgen van deze wijzigingen aan de hand van voorbeelden uit te leggen, moeten we een onderscheid maken tussen de regelgeving bij de inkomstenbelasting en de regelgeving bij de vennootschapsbelasting.

Huidige verliesverrekening inkomstenbelasting

Carry back. Op dit moment geldt binnen de inkomstenbelasting dat in een jaar geleden negatief belastbaar inkomen kan worden verrekend met positief belastbaar inkomen in de voorgaande drie jaren (de zogenaamde carry back of achterwaartse verliesverrekening).

Carry forward. Is in de afgelopen drie jaren geen sprake van een positief belastbaar inkomen, dan kan het negatieve belastbare inkomen worden verrekend met de positieve belastbare inkomens in de komende 9 jaar (carry forward of voorwaartse verliesverrekening).

Voorbeeld 1
In 2020 heeft Chris een negatief belastbaar inkomen van € 45.000. In 2017 was dit positief € 15.000, in 2018 positief € 10.000 en in 2019 was er sprake van een positief belastbaar inkomen van € 5.000. De verrekening ziet er nu als volgt uit:

  • Inkomen 2017 € 15.000 – verrekening 2020 € 15.000 – inkomen 2017 wordt 0.
  • Inkomen 2018 € 10.000 – verrekening 2020 € 10.000 – inkomen 2018 wordt 0.
  • Inkomen 2019 € 5.000 – verrekening 2020 € 5.000 – inkomen 2019 wordt 0.

Over 2017 tot en met 2019 zal Chris de betaalde belasting terugontvangen. Na de verrekening resteert er nog een verlies 2020 van € 15.000. Dit verlies kan worden verrekend met de toekomstige winsten uit de jaren 2021 tot en met 2029.

Huidige verliesverrekening vennootschapsbelasting

De verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (dus voor de BV) wijkt af van de verliesverrekening in de inkomstenbelasting. Tevens is deze verliesverrekening per 1 januari 2019 ook nog gewijzigd voor wat betreft de carry forward.

Verliezen in een bepaald jaar kunnen slechts worden verrekend met winsten uit het voorgaande jaar (carry back). Verliezen die afkomstig zijn uit de jaren vóór 2019 kunnen worden verrekend met winsten in de komende negen jaren ná 2019 (van 2019 tot en met 2027). Verliezen ontstaan in 2019 of later kunnen slechts worden verrekend met winsten uit de toekomstige 6 jaren (carry forward). Als overgangsmaatregel geldt dat een verlies met een verrekeningstermijn van 6 jaar eerder wordt verrekend dan een verlies met een verrekeningstermijn van 9 jaar.

Voorbeeld 2
In 2020 heeft Rijksdaalder BV een verlies geleden van € 85.000. In 2019 was er nog sprake van een winst van € 200.000. Hoe kan dit verlies nu verrekend worden?

De te betalen vennootschapsbelasting in 2019 is € 33.000. De gecorrigeerde winst voor 2019 wordt € 115.000 (€ 200.000 – € 85.000). De nieuw berekende vennootschapsbelasting bedraagt € 18.975. Rijksdaalder BV ontvangt over 2019 dus € 14.025 van de Belastingdienst retour.

Voorbeeld 3
De resultaten van Stuivertje 3 BV zijn als volgt:

  • Verlies 2019: € 55.000
  • Verlies 2018: € 85.000
  • Verlies 2017: € 110.000

Stel nu dat de winst in 2021 € 125.000 bedraagt. De verrekening van de verliezen uit het verleden vindt nu als volgt plaats:

Eerst wordt de winst verrekend met het verlies uit 2019 (termijn 6 jaar). Het resterende verlies van € 70.000 wordt verrekend met het oudste jaar uit de oude regeling: 2017 (termijn 9 jaar). De voor de toekomst nog te verrekenen verliezen zijn dan: 2017 € 40.000 en 2018 € 85.000.

Wat gaat er nu veranderen?

Voor wat betreft de inkomstenbelasting blijft de regeling ongewijzigd. Met betrekking tot de vennootschapsbelasting worden compensabele verliezen die ontstaan ná 1 januari 2022 (of al aanwezig zijn op 31 december 2021) naar de toekomst in tijd onbeperkt verrekenbaar. (carry forward) De termijnen van 9 jaar en 6 jaar komen te vervallen. De termijn van 1 jaar voor wat betreft de achterwaartse verliesverrekening (carry back) blijft wel ongewijzigd.

Voorbeeld 3 nieuwe situatie
Als in voorbeeld 3 de verliezen uit 2017 en 2018 nog aanwezig zijn op 31 december 2021, kunnen deze worden verrekend met toekomstige winsten in de daaropvolgende jaren, zónder dat er risico wordt gelopen op verliesverdamping ten gevolge van verjaring.

Hoe zit het met een verliesverrekening van meer dan 1 miljoen?

Voorbeeld 4
Grote Getallen BV heeft de volgende resultaten behaald:

  • Winst 2022: € 1 miljoen
  • Verlies 2023: € 6 miljoen
  • Winst 2024: € 4 miljoen

De verliezen kunnen dan met ingang van 1 januari 2022 als volgt berekend worden. Van het verlies uit 2023 is 1 miljoen verrekenbaar met de winst uit 2022. De winst 2022 wordt dan 0.

Van het resterende verlies van 5 miljoen uit 2023 is 1 miljoen verrekenbaar met de winst uit 2024. Deze winst wordt dus verlaagd tot 3 miljoen en het verlies uit 2023 wordt 4 miljoen.

Voor de resterende 3 miljoen winst geldt nu dat slechts 50% verrekenbaar is met het verlies uit 2023. In 2023 resteert dan nog een verlies van 2,5 miljoen (4 – 1,5 miljoen) en de winst in 2024 komt uit op 1,5 miljoen (3 – 1,5 miljoen). Over laatstgenoemd bedrag moet vennootschapsbelasting worden betaald.

Dit is toch meer iets voor uw adviseur?

Het is vanzelfsprekend dat dit een materie is waarmee u als ondernemer zelf niet elke dag mee bezig bent. Het is echter wel goed dat u weet dat de regeling bestaat. Mogelijk kunt u hiermee rekening houden bij geplande investeringen door deze ofwel uit te stellen dan wel naar voren te halen. Zoals blijkt uit dit artikel kan het echter wel gaan om grote financiële belangen. Hierin is dus een rol voor uw adviseur weggelegd. Deze zal u tijdig hieromtrent moeten informeren en adviseren.

BAA ADVIES. Door de invoering van de onbeperkte verliesverrekening in de vennootschapsbelasting worden verliezen geleden vanaf boekjaar 2013 en nog aanwezig op 31 december 2021, onbeperkt verrekenbaar in de toekomstige jaren. Bespreek de gevolgen voor uw situatie met uw adviseur.