Leningsovereenkomst: uw kind en eigen woning

Leningsovereenkomst: u leent een van de kinderen geld voor een woning. Hij of zij betaalt u netjes rente, die is dan voor hem of haar aftrekbaar. Blijft de rente echter ook aftrekbaar indien deze, in verband met financiële problemen van het kind, niet wordt betaald maar bijgeboekt bij de lening ? En wat als de u rente schenkt? Hoe zit het dan? U als familiebank …

De familiebank: u bankier en uw kinderen klant

Het komt geregeld voor dat kinderen voor de financiering van de eigen woning een lening aangaan bij de ouders. De betaalde rente aan de ouders in verband met deze eigenwoningschuld, is vervolgens aftrekbaar in de aangifte Inkomstenbelasting. Om kinderen tegemoet te komen gebruiken ouders vaak de jaarlijkse schenkingsvrijstelling om de financiële druk van de kinderen iets te verlagen. Wat nu als deze schenking wordt verrekend met de, ten gevolge van financiële problemen, niet betaalde maar bij de lening bijgeboekte rente? Daar deed de Hoge Raad onlangs uitspraak over.

Dit gebeurde in de praktijk

Problemen van alledag. Een zoon heeft een bedrag van € 50.000 van zijn ouders geleend in verband met de aanschaf van een eigen woning. De zoon is over de lening een rente van 6% per jaar verschuldigd. Deze rente werd in het begin maandelijks betaald. Op enig moment kreeg de zoon dusdanige financiële problemen dat de rente niet meer feitelijk betaald kon worden, maar dat deze werd bijgeboekt op de hoofdsom van de geldlening. Deze bijboekingen werden keurig in een administratie bijgehouden. Vanwege de financiële problemen heeft de zoon van zijn ouders een schenking gekregen waarmee de bijgeboekte rente werd afgelost. De vraag is nu of de bijgeboekte rente in de aangifte Inkomstenbelasting van de zoon aftrekbaar is.

Uitspraak van de Hoge Raad op 3 april 2015. Volgens de Hoge Raad is renteaftrek bij de kinderen mogelijk indien het kind ten gevolge van financiële problemen de rente niet kan betalen, deze wordt bijgeboekt bij de lening en deze renteschuld aan de ouders dan wordt voldaan uit een ontvangen schenking van de ouders. Wanneer de schenking echter een kwijtschelding inhoudt, is renteaftrek niet mogelijk.

Wilt u de uitspraak van de Hoge Raad er nog eens op nalezen? Dat kan hier.

Toch hypotheekrenteaftrek zonder dat de rente feitelijk is betaald

Goed gedaan Pa en Ma! Goed gedaan zoon! De door de zoon verschuldigde en ten gevolge van financiële problemen niet betaalde rente werd zorgvuldig geadministreerd en de schenking van de ouders werd door de zoon aangewend om de op de geldlening bijgeboekte bedragen aan te zuiveren. In een recent arrest heeft de Hoge Raad beslist dat er in deze situatie géén sprake is van kwijtschelding. Het feit dat er niet jaarlijks een notariële akte van schenking werd opgemaakt, maakt dit niet anders. De bijgeboekte rente is daarom gewoon aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting van de zoon. Dat kan niet altijd zo maar… er moet sprake zijn van financiële problemen bij het kind

Dus wat moet u doen?

Tip 1. Zorg voor een goede leningsovereenkomst. Een voorbeeld kunt u hier downloaden.

Tip 2. Ook uw BV kan geld lenen aan kinderen voor een eigen woning. Daar komt dan wel wat meer bij kijken, maar wij helpen u daar graag verder mee.

Tip 3. Als de rente, ten gevolge van financiële problemen van het kind niet betaald kan worden, zorg er dan voor dat een goede administratie wordt bijgehouden en dat de rente bij de schuld wordt opgeteld.

Tip 4. Let op dat bij leningen van ouders in verband met de aanschaf, verbetering of onderhoud van de eigen woning de vanaf 2013 geldende regels met betrekking tot de eigenwoningschuld worden nageleefd. Lees daar hier meer over. Zo moet onder andere de lening tenminste annuïtair in 360 maanden worden afgelost en de lening moet gemeld worden bij de Belastingdienst.

  • Aanmelden kan hier via een papieren formulier.
  • Of aanmelden kan hier online.

Tip 5. Als u een van kinderen geld voor een woning heeft geleend, dan mag u hem of haar toch ook geld schenken. Maar let op: houd de schenking en de te betalen rente uit elkaar!

Houd schenking en te betalen hypotheekrente uit elkaar!

Uw schenking en het betalen van de hypotheekrente door uw kind zijn twee losstaande zaken. U mag de hypotheekrente NIET schenken. Enerzijds moet de hypotheekrente worden betaald en anderzijds mag u wél het betreffende kind geld schenken.

Wilt u de wet er op napluizen? Dat kan hier.

Tip. Lees ook ons artikel “De familiebank: hoeveel rente mag/moet u vragen?”

BAA ADVIES. U mag één of meerdere kinderen geld lenen voor de aanschaf van een eigen woning. De rente is dan voor de kinderen aftrekbaar. Óók als u een schenking doet ter compensatie van (een deel van) de betaalde rente. Maar dan moet u het wel goed doen en u aan bovenstaande tips houden.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande neem dan gerust contact op met uw adviseur van BAA.