Minder eigen bijdrage verzorgingstehuis (Wlz); hoe pakt u dat aan?

Veel ouderen met een aanzienlijk vermogen worden geconfronteerd met een hoge eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz – voorheen AWBZ) als zij naar een verzorgingstehuis gaan. Geldt dat ook voor u of voor uw (schoon)ouders? Lees dan hoe u een hoge eigen bijdrage kunt verminderen.

Over de Wlz (AWBZ) en eigen bijdrage

Per 1 januari 2015 zijn er ingrijpende hervormingen doorgevoerd in de langdurige zorg en de jeugdzorg. Van de AWBZ naar Wlz, Wmo en Zvw. De Wet langdurige zorg, kortweg Wlz, is de wet waaruit langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt betaald.

Meer weten over de Wlz? Download hier de infographic Wlz.

Op het moment dat gebruik wordt gemaakt van deze zorg, dient een eigen bijdrage te worden betaald. Sinds enkele jaren is, naast het inkomen, ook het vermogen van belang om te bepalen wat de hoogte van de eigen bijdrage is. Veel ouderen met een aanzienlijk vermogen lopen tegen deze hoge eigen bijdrage aan. Is er een mogelijkheid om dit te voorkomen?

Wat wordt allemaal tot vermogen gerekend?

In principe bestaat het vermogen uit spaargeld en effecten. Daarnaast wordt ook de voormalige eigen woning tot het vermogen gerekend, op het moment dat de woning twee jaar is verlaten na opname in een verzorgingsinstelling.

Hoe wordt nu de eigen bijdrage Wlz bepaald?

Zoals gezegd, wordt sinds 2013 naast het inkomen ook het vermogen in de berekening van de eigen bijdrage betrokken. Daarbij wordt 8% van de box 3 vermogen (na aftrek heffingsvrij vermogen + ouderentoeslag) uit de aangifte Inkomstenbelasting meegenomen als vermogen.

Voorbeeld

Geboortedatum 01-01-1945 (70 jaar) Zonder vermogen Met vermogen
Verzamelinkomen € 15.000 € 15.000
Af: verschuldigde inkomstenbelasting €      250 €      250
€ 14.750 € 14.750
Aftrekposten*)
Premie zorgverzekering -/- zorgtoeslag € 1.266 € 1.266
Zak- en kleedgeld € 3.517 € 3.517
Aftrek pensioengerechtigde leeftijd €    965 €    965
€  9.002 €  9.002
Aftrekpost 25% voor inkomen > € 8.178 €    206 €    206
€  8.796 €  8.796
Box 3 vermogen
+ Spaargeld en effecten €   55.322
+ Voormalige eigen woning € 220.000
€ 275.322
– Hypotheeklening € 165.000 –
– Heffingsvrij vermogen €   21.330 –
– Ouderentoeslag €   13.992 –
€ 200.322
€  75.000
8% bijtelling over box 3 vermogen € 6.000,-
Eigen bijdrage op jaarbasis* €  8.796 € 14.796
Eigen bijdrage op maandbasis* €     733 €   1.233  

*) Gegevens afkomstig van www.hetcak.nl (Het CAK is de centrale uitvoeringsorganisaties in de zorg- en welzijnssector in Nederland met wettelijke taken binnen de Wlz en Wmo).

Conclusie

Aan de hand van bovenstaand voorbeeld is goed te zien dat de eigen bijdrage in grote mate wordt beïnvloed door de aanwezigheid van vermogen. Het is dus belangrijk om het eigen vermogen zo laag mogelijk te houden om de eigen bijdrage voor de Wlz te verminderen. Dit kan op verschillende manieren:

  1. Door middel van een testament
  2. Door middel van schenken van vermogen

Lagere eigen bijdrage Wlz middels een testament

Zonder testament treedt bij het overlijden van de eerste echtgenoot de wettelijke verdeling op. Dit betekent dat de langstlevende echtgenoot alle goederen in het bezit mag houden en de kinderen een vordering krijgen op de ouder. De schuld van de ouder aan de kinderen wordt niet meegenomen in de berekening van het vermogen.

In een testament kan worden geregeld dat de kinderen hun vordering kunnen opeisen in het geval dat de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorginstelling in plaats van bij overlijden. Op deze manier wordt het vermogen aanzienlijk verkleind en zal de eigen bijdrage lager worden.

Een levenstestament? Daarnaast is het raadzaam om te bekijken of een levenstestament uitkomst biedt. Voordat het moment aanbreekt dat men niet meer zelf kan beslissen, biedt het levenstestament de mogelijkheid om beslissingen vast te leggen. Hierin kunnen acties ter vermindering van de eigen bijdrage Wlz bij opname in een zorginstelling worden beschreven.

Lagere eigen bijdrage Wlz middels het wegschenken van vermogen

Een schenking verlaagt het vermogen direct. Dit is mogelijk in contanten bij voldoende liquide middelen of als schenking op papier. Door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen kan het vermogen al ieder jaar worden verminderd.

Bij de schenking op papier wordt geschonken aan de kinderen en zij lenen dit direct weer terug. Dit bedrag is normaliter pas opeisbaar bij overlijden, wat ook een besparing van de erfbelasting oplevert. Dan moet er echter wel jaarlijks 6% rente aan de kinderen worden betaald. In de schenkovereenkomst kan echter worden bepaald dat het bedrag opeisbaar is bij opname in een zorginstelling.

BAA ADVIES. Door het opstellen van een goed (levens)testament en het doen van schenkingen (al dan niet op papier) kan aanzienlijk voordeel worden behaald met betrekking tot de eigen bijdrage voor de Wlz. Door een verlaging van het vermogen wordt de eigen bijdrage Wlz lager en dient er dus minder afgedragen te worden.

Om optimaal te profiteren is het belangrijk om uw vermogen, (levens)testament en schenkingen onder de loep te nemen en te kijken of deze nog voldoen aan de wensen. Hiervoor kunt u natuurlijk contact opnemen met uw contactpersoon bij de BAA!