Pensioen in eigen beheer eindigt in 2017

Het pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) eindigt per 1 januari 2017. Wat zijn/worden uw mogelijkheden én met welke actiepunten moet u dít jaar nog rekening houden?

Aanvullende informatie 21 december 2016
De Eerste Kamer heeft 20-12-2016 op verzoek van Staatsecretaris Eric Wiebes de stemming over het wetsvoorstel “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” uitgesteld.

Wiebes: “Vanuit de praktijk bereiken mij signalen over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Met het oog op een ordentelijke besluitvorming in uw Kamer is het noodzakelijk inzicht te hebben in de effecten daarvan, in het bijzonder de grootte van de groep die hiervan gebruikmaakt of kan maken. Hiervoor dient nader onderzoek plaats te vinden.”

BAA ADVIES. Wij adviseren om de verdere opbouw in eigen beheer te staken (opstellen notulen) en verdere acties even op te schorten totdat er meer duidelijkheid is.
Lees hier eventueel de brief van Wiebes

pensioen-eigen-beheerPensioen in eigen beheer en de dividend klem

Na de flex-BV-wetgeving van 2012, werd de zogenaamde dividendklem een steeds groter obstakel bij het uitkeren van dividend. Deze dividendklem werd veroorzaakt door het in de loop der jaren steeds groter wordende verschil, tussen de fiscale en commerciële waarde van de pensioenvoorzienig in eigen beheer.

Voorbeeld. Stel, de pensioenwaarde die bij uw BV op de fiscale balans staat, bedraagt € 100.000. De commerciële waarde kan inmiddels zo maar € 150.000 bedragen. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat u bij uitkeren van dividend rekening moet houden met de commerciële waarde. Uw BV moet dan minimaal € 50.000 meer aan eigen vermogen hebben dan op de balans staat om dividend te mogen uitkeren.

Pensioen eigen beheer ter ziele

Nadat er eerder al diverse pogingen daartoe waren ondernomen, kwam staatssecretaris Wiebes in 2015/2016 met wetgeving, omtrent de afschaffing van het pensioen in eigen beheer bij de BV. De contouren hieromtrent bleken al uit de informatiebrief van 1 juli, maar met Prinsjesdag is het wetsvoorstel ingediend waarmee de opbouw van een pensioenverzekering in eigen beheer bij de BV ten grave wordt gedragen. Dit voorstel zal, wellicht met enkele kleine aanpassingen, in november/december door de Eerste Kamer worden aangenomen.

Download eventueel hier het wetsvoorstel.

Voor bestaande voorzieningen, komt er overgangsrecht en met ingang van 1 januari 2017 kan er geen nieuwe pensioenvoorziening in eigen beheer worden gevormd.

Wat u dit jaar al moet doen!

Alhoewel de wetgeving ingaat per 1 januari 2017, moeten er in sommige gevallen toch ook al acties worden ondernomen in 2016.

Actiepunt 1. Stop officieel de pensioenopbouw

Veel pensioenvoorzieningen zijn al per 1 januari 2014 premievrij gemaakt, dat wil zeggen dat de aanspraak is bevroren. Als een DGA nog pensioen in eigen beheer opbouwt, moet deze opbouw op 31 december 2016 zijn gestopt. Als u dat vergeet, is de pensioenvoorziening in 2017 fiscaal geen pensioen meer en valt deze vrij met een belastingheffing van 72% (52% loonheffing en 20% revisierente) als resultaat.

U en uw BV moeten voor 1 januari 2017 schriftelijk vastleggen dat de pensioenopbouw stopt. Tevens moet dit besluit in de notulen van de Algemene Vergadering worden vastgelegd.

Actiepunt 2. Extern pensioen naar de eigen BV halen

Misschien heeft u er in het verleden voor gekozen om een deel van de pensioenvoorziening extern te verzekeren. U had dan de mogelijkheid om in de toekomst deze verzekering af te kopen, en de afkoopwaarde terug te laten komen in de BV.
Na 1 januari 2017 wordt de eigen BV niet meer als een pensioenlichaam gezien en het is dan niet meer mogelijk, de afkoopwaarde van een extern verzekerd pensioen naar de eigen BV te halen.

Wilt u tóch een extern verzekerd pensioen naar de eigen BV halen? Dan moet u dit zo snel mogelijk in gang zetten, omdat de verzekeringsmaatschappij tijd nodig heeft om dit in goede banen te leiden.

Wat u in 2017 kunt doen

Mogelijkheid 1: afstempelen en afkopen

U kunt ervoor kiezen het pensioen belastingvrij (zonder loonbelasting, vennootschapsbelasting en revisierente) af te stempelen naar de fiscale waarde. Dit leidt tot een lagere pensioenaanspraak. Vervolgens kunt u dan gedurende drie jaar de fiscale waarde van het pensioen afkopen met een belastingkorting. Die bedraagt:

• 2017 34,5%
• 2018 25,0%
• 2019 19,5%

De korting wordt verleend over de fiscale waarde van de pensioenvoorziening per 31 december 2015. De BV wordt verplicht, de loonbelasting in te houden en in één keer af te dragen aan de Belastingdienst. Afkoop is, op basis van het wetsvoorstel, alleen mogelijk voor de gehele voorziening, niet voor een gedeelte. Als u voor afstempeling kiest, kunt u nog uiterlijk in 2019 tot afkoop overgaan.

Voorbeeld afstempelen en afkopen

• Commerciële pensioenvoorziening per 31 december 2015 € 700.000
• Fiscale waarde € 380.000 –
• Na afstempelen belastingvrij prijsgeven € 320.000

Afkoop leidt in 2017 dan tot een belastingheffing over maximaal 52% = € 129.428
€ 380.000 x (100-34,5) = € 248.900. over dit bedrag moet u maximaal 52% afrekenen.
€ 209.600 x 52% = € 129.428.

De belastingheffing voor alle drie de jaren op een rijtje:

• 2017 € 129.428 (effectief 34,06%);
• 2018 € 148.200 (effectief 39%)
• 2019 € 159.068 (effectief 41,86%)

Mogelijkheid 2: afstempelen en spaarvariant oudedagsverplichting (ODV)

Naast de keuze voor de afkoop, kunt u er ook voor kiezen om, na afstempeling, de fiscale voorziening om te zetten in een spaarvariant oudedagsverplichting (ODV). Hierbij blijven de gelden beschikbaar voor de bedrijfsvoering. De ODV wordt alleen jaarlijks opgerent met de marktrente (U-rendement).

Het spaarsaldo moet vanaf de AOW-leeftijd, in tenminste 20 jaar gelijkmatig worden uitgekeerd. Mocht u eerder overlijden, dan gaat de uitkering over naar de erfgenamen. U mag de ODV in de BV, altijd onderbrengen bij een professionele verzekeraar.

Zowel de afkoop als de omzetting in een ODV, staan ook open voor reeds ingegane pensioenen.

Mogelijkheid 3: voortzetting pensioenvoorziening eigen beheer

Hierbij blijft na het premievrij maken van de voorziening de pensioenvoorziening eigen beheer voortbestaan. Er vindt geen verdere opbouw van de aanspraak meer plaats. De huidige regelgeving omtrent uitkeringen blijft bestaan waarbij over deze uitkeringen belasting wordt geheven. De dividendklem blijft bestaan. Mocht een partner niet instemmen met afstempeling, afkoop of omzetting, blijft dit de enige optie.

Opgelet! Uw partner moet ermee instemmen!

Uw partner moet schriftelijk instemmen met zowel het afstempelen als het afkopen. Als u kiest voor omzetting moet u de Belastingdienst binnen één maand na de afstempeling informeren. Dat moet middels een formulier waarin uw partner aangeeft in te stemmen met de afstempeling en waarop zijn/haar handtekening staat.

Door de afstempeling ziet niet alleen u af van een deel van het ouderdomspensioen, maar geeft ook uw partner een deel van zijn/haar rechten op het nabestaandenpensioen prijs.

BAA ADVIES. Uw pensioen in eigen beheer moet afgestempeld worden van de commerciële naar de fiscale waarde. Vervolgens kunt u kiezen om de restwaarde fiscaalvriendelijk af te kopen óf om onder te brengen in een spaarvariant oudedagsverplichting. Zet sowieso dit jaar nog de pensioenopbouw officieel stop en overweeg dit jaar nog om een eventueel extern pensioen naar uw BV te halen.