Privacyverklaring website BAA

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met deze privacyverklaring. BAA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om dit document geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

1. Contactinformatie
BAA is een bedrijf dat gespecialiseerd is in financiële administratie, loonadministratie en belastingadvies. Wij zijn gevestigd te (5721 GL) Asten, aan de Julianastraat 2. Ons postadres is postbus 122, 5720 AC Asten.

2. Doelomschrijving
Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving en toepassing van deze verordening.

Contactformulier

Op deze website verwerken wij uw persoonsgegevens op tweeërlei wijze. Door gebruik te maken van ons contactformulier op onze website kunt u zich vrijwillig tot ons wenden. Wij verwerken uw persoonsgegevens om vast te stellen wie u bent en om u, indien noodzakelijk, te contacteren. Voor de bewaartermijn voor deze persoonsgegevens, zoeken wij aansluiting bij de wettelijke bewaartermijnen en de termijnen zoals omschreven in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van BAA. Gelet op de AVG en de Telecommunicatiewet, zijn wij gehouden om u om toestemming te vragen voordat wij u de nieuwsbrief mogen versturen. U kunt zich vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief. Op een door uw gewenst moment kunt u zich ook vrijwillig weer uitschrijven. Indien u een (bestaande) klant van ons bent, dan ontvangt u automatisch onze nieuwsbrief. De grondslag voor die verwerking is het gerechtvaardigd belang dat wij ontlenen aan de zakelijke samenwerking. Ook in die situatie kunt u er vrijwillig voor kiezen, om u weer af te melden voor de nieuwsbrief. Personen die voor 25 mei 2018 staan ingeschreven voor onze nieuwsbrief, worden geacht – op grond van een gerechtvaardigd belang – op de hoogte gehouden te willen worden. Zij kunnen zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief, indien zij deze niet meer wensen te ontvangen.

Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw bezoekinformatie door Google (d.w.z. uw gebruik van de website met inbegrip van uw IP-adres). Daarnaast maakt deze website gebruik van WordPress, een website cms afkomstig van WordPress.org. Deze laat een cookie achter om een sessie aan te maken, maar wordt niet gebruikt voor analyses. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. BAA spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze corporate uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten heeft dan kunt u deze e-mailen naar: info@baa.nl

3. Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?
BAA gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden en indien nodig om toestemming vragen. Wij zullen ook nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

4. Moet u persoonsgegevens verstrekken?
U bent voor onze online activiteiten niet gehouden om uw persoonsgegevens te verstrekken, daar er geen contractuele en/of wettelijke verplichting bestaat op dit punt. Doch kan het weigeren van het verstrekken van persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, met zich meebrengen dat wij u niet kunnen contacteren of informeren.

5. Rechten betrokkene
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Daarnaast heeft u het recht van beperking van persoonsgegevensverwerking, het recht op overdracht van uw persoonsgegevens, wissen van persoonsgegevens en het (indien van toepassing) intrekken van toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop BAA persoonsgegevens verwerkt, door een e-mail te sturen naar info@baa.nl of hier een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging
BAA draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van hun bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

7. Geautomatiseerde besluitvorming
BAA maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.