Uitbreiding urenomvang; hoe zit het met de premiedifferentiatie WW?

Als werkgever weet u dat per 1-1-2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is ingegaan. Inmiddels zijn we een jaar verder en heeft iedereen de basisregels waarschijnlijk al goed doorgevoerd. Toch zijn er nog onduidelijkheden over het uitbreiden van de urenomvang en de premiedifferentiatie WW. Daar vertellen wij u graag meer over.

In het kort: de wet WAB

Per 1 januari 2020 zijn er heel wat nieuwe regels ingevoerd met de komst van de wet WAB. Weet u ze nog? Het ketensysteem is aangepast, de transitievergoeding dient vanaf dag één betaald te worden, de cumulatiegrond bij ontslag, de payrollconstructie en oproepovereenkomsten. Maar de meest opvallende regel is misschien nog wel de berekening van de WW-premie.

Lage en hoge WW-premie

De regering wil met de lage en hoge WW-premie de kloof tussen vaste en flexibele contracten kleiner maken. Het wordt voor u als werkgever dus aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden. Voor 2021 zijn volgens Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de volgende premies vastgesteld:

  • vaste contracten: lage WW-premie van 2,70%; en
  • flexibele contracten: hoge WW-premie van 7,70%.

De JJN-regel. De lage premie mag toegepast worden als een arbeidsovereenkomst voldoet aan de JJN-regel:

  • Ja – Er is sprake van een schriftelijke overeenkomst
  • Ja – Er is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd
  • Nee – Er is geen sprake van een oproepovereenkomst

Er is sprake van een oproepovereenkomst als:

  • het aantal arbeidsuren niet vastligt in een tijdvak van hoogstens een maand of een jaar;
  • het recht op loon ongelijkmatig over dat tijdvak verspreid is;
  • loondoorbetalingsverplichting uitgesloten is.

Uitbreiding urenomvang

Veel vragen die nu naar boven komen zijn de volgende. Is er nog sprake van overwerk? Leidt een uitbreiding van de arbeidsurenomvang ertoe dat een arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst wordt? Of ontstaat er een tweede arbeidsovereenkomst? Dat leggen we u graag uit. Volledigheidshalve: als er op grond van het burgerlijk wetboek een arbeidsovereenkomst tot stand komt, komt er ook een arbeidsovereenkomst tot stand voor de premiedifferentiatie WW.

Een voorbeeld ter verduidelijking

We gebruiken onderstaand ter verduidelijking het voorbeeld van Bart. Bart heeft een arbeidsovereenkomst van 24 uur per week voor onbepaalde tijd. Deze voldoet aan de JJN regel. Voor deze arbeidsovereenkomst wordt dus de lage WW-premie gehanteerd. Door een zwangere collega werkt Bart al een tijdje 16 uur extra per week. Bart wil nu graag weten wat te doen met deze 16 uur extra per week.

30% herzieningssituatie overwerk

Als er niets wordt afgesproken over de extra 16 uur per week, dan is er sprake van overwerk. De WAB regelde dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. In een kamerbrief heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat deze herzieningssituatie is opgeschort voor 2020 én 2021. Dus er hoeft in 2021 geen rekening gehouden te worden met deze herzieningssituatie.

Toename urenomvang en premiedifferentiatie WW

We geven voor vijf situaties aan wat er gebeurt met de WW-premie als u afspraken vastlegt. Daarbij gaan we uit van het voorbeeld van Bart met een eerste overeenkomst die voldoet aan de JJN-regel.

1. Een tweede schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 16 extra uur per week.

Er is nu sprake van een hoge WW-premie. U heeft nu dus twee overeenkomsten; één met een lage- premie en één met een hoge premie.

2. Een tweede schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van 16 extra uur per week.

Nu heeft u twee overeenkomsten met een lage WW-premie.

3. Een schriftelijk addendum van 16 extra uren per week.

Een addendum is volgens het arbeidsrecht ook een tweede arbeidsovereenkomst. Dit addendum kunt u voor onbepaalde of bepaalde tijd afsluiten.

  • Een addendum voor bepaalde tijd: hoge WW-premie. U heeft dus twee overeenkomsten één met een lage premie en één met een hoge premie.
  • Een addendum voor onbepaalde tijd: een lage WW-premie. U heeft twee overeenkomsten met beiden een lage premie.

4. De huidige schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt aangepast.

U en uw werknemer kunnen ervoor kiezen om uitsluitend het aantal te werken uren per week uit te breiden in de bestaande arbeidsovereenkomst. Er is dan géén sprake van een wezenlijke wijziging van de arbeidsovereenkomst. Hierdoor komt er dus ook geen tweede arbeidsovereenkomst tot stand. Let op: dit kan alleen als het contract voor onbepaalde tijd is.

5. Telefonische afspraak om meer uren te werken.

Ook als uw telefonisch aanbod mondeling wordt aanvaard, komt er een arbeidsovereenkomst tot stand. Een tweede arbeidsovereenkomst dus. Over de mondelinge afspraak moet u een hoge WW-premie toepassen. Het tweede contract voldoet namelijk niet aan de JJN regel; er is geen schriftelijk contract.

Hoe verwerkt u twee arbeidsovereenkomsten in de loonaangifte?

Niet alle salarispakketten geven u de mogelijkheid om twee inkomensverhoudingen (meestal de dienstbetrekking) in te voeren in de loonaangifte, zo ook niet bij ons. Twee dienstverbanden komen als één werknemer in de loonaangifte. De Belastingdienst heeft goedkeuring afgegeven om voor de jaren 2020 en 2021 deze premies in één inkomensverhouding te verwerken. Dit kan alleen in combinatie met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die voldoet aan de JJN regel en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die dus niet aan de regel voldoet. Deze twee arbeidscontracten mogen in de loonaangifte in één inkomensverhouding worden verwerkt.

BAA ADVIES. Leg een uitbreiding van de urenomvang schriftelijk vast. Overweeg hoe u het contract wilt en kunt uitbreiden met het oog op de lage en hoge WW-premiedifferentiatie. Uiteraard houden wij u op de hoogte over mogelijke veranderingen in het verwerken van de premiedifferentiatie in de loonaangifte.