Voorsorteren op de nieuwe transitievergoeding (WAB)

Naar alle waarschijnlijkheid wordt in mei de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) door de Eerste Kamer aangenomen. Op één onderdeel, de transitievergoeding, kunt u nú al voorsorteren. Wat speelt?

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans

Wellicht heeft u vernomen dat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) binnenkort zijn intrede zal doen.

Begin februari werd de WAB aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Eerste Kamer, maar zij heeft hier nog niet over gestemd. De Eerste Kamer streeft ernaar om de behandeling van het wetsvoorstel voor juni 2019 af te ronden. De geplande datum van invoering van de WAB is 1 januari 2020. Deze nieuwe wet heeft belangrijke wijzigingen voor flexwerk en het ontslagrecht in petto. De transitievergoeding is er één van.

De transitievergoeding straks vanaf dag één

De zogenaamde ondergrens van de transitievergoeding (inhoudende dat een arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden moet hebben geduurd) komt te vervallen. Vanaf dag één heeft de werknemer dus recht op een transitievergoeding. Dit in tegenstelling tot de huidige regels.

Hoe de huidige transitievergoeding in elkaar steekt, kunt u nog eens nalezen in het artikel “Wet Werk en zekerheid en de transitievergoeding”

Tip. Laat nieuw op te stellen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd indien mogelijk uiterlijk 31 december 2019 eindigen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen geldt de nieuwe berekening van de transitievergoeding naar verwachting voor álle lopende tijdelijke contracten en dient u bij afloop van het contract direct de transitievergoeding over de hele looptijd te betalen.

Een nieuwe manier van berekenen

Bij de nieuwe berekening wordt de transitievergoeding berekend over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst en wordt over ieder dienstjaar (ongeacht de duur van het dienstverband) 1/3 maandsalaris opgebouwd.

Voorbeeld
Bij een dienstverband van 20 jaar met een 45-jarige werknemer bedraagt de transitievergoeding op dit moment 8 ⅓ maandsalaris ((10 x ½) + (10 x ⅓)) en vanaf 1 januari 2020 6⅔ maandsalaris (20 x ⅓). Bij een maandsalaris van € 3.500 euro bruto incl. vakantiegeld scheelt dit maar liefst € 5.833.

Overgangsregeling 50-plussers komt te vervallen

Bovendien komt per 1-1-2020 de tijdelijke overgangsregeling voor oudere werknemers (50 jaar of ouder) te vervallen (valt buiten het wetsvoorstel WAB). Ook dit houdt een forse verlaging van de transitievergoeding in.

Voorbeeld
Bij een dienstverband van twintig jaar met een 58-jarige werknemer bedraagt de transitievergoeding op dit moment 12 ⅓ maandsalaris ((8 x 1) + (10 x ⅓) + (2 x ½)) en vanaf 1 januari 2020 6 ⅔ maandsalaris (20 x ⅓). In deze situatie zou u als werkgever bij een maandsalaris van € 3.500 bruto incl. vakantiegeld vanaf 1 januari 2020 bijna € 20.000 minder aan transitievergoeding moeten betalen aan uw ex-werknemer.

Tip. Het loont zich om een goede afweging te maken van het moment waarop een arbeidsovereenkomst beëindigd gaat worden. Mocht u van plan zijn om het contract met een medewerker te beëindigen, dan kunt u gezien de kosten wellicht beter wachten tot het moment dat de nieuwe berekening van de transitievergoeding ingegaan is.

Compensatie bij noodgedwongen beëindiging

In het wetsvoorstel WAB is een regeling opgenomen die het mogelijk maakt om de transitievergoeding te compenseren als werkgevers hun bedrijf noodgedwongen moeten beëindigen vanwege pensionering, ziekte of gebreken of overlijden van de werkgever.

Zo is het nu. Als een werkgever nú vijf jaar voor zijn pensioen zit en geen opvolging heeft, kan hij beter twee keer nadenken voordat hij nog vaste contracten aangaat. Als hij namelijk over vijf jaar met pensioen wil en zijn bedrijf niet kan verkopen, dan moet hij zijn bedrijf beëindigen en zal hij personeel moeten ontslaan. Dat betekent dat hij in één klap aan al zijn personeelsleden transitievergoedingen moet betalen.

Ongewenst. Zo’n dergelijke ongewenste situatie kan ook ontstaan als het bedrijf wegens ziekte of door overlijden beëindigd moet worden. Voor dergelijke gevallen bevat het wetsvoorstel WAB een compensatieregeling. Die moet er onder strikte voorwaarden voor moet zorgen dat een kleine werkgever gecompenseerd wordt. De uitvoering hiervan zal bij het UWV liggen.

BAA ADVIES. Als het wetsvoorstel WAB aangenomen wordt, dan kunnen de nieuwe regels bij een langdurig dienstverband een forse verlaging van de transitievergoeding betekenen. Laat daarom nu al nieuw op te stellen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd indien mogelijk uiterlijk 31 december 2019 eindigen. De nieuwe berekening van de transitievergoeding geldt naar verwachting voor álle lopende tijdelijke contracten.