Werknemer AOW-leeftijd in dienst nemen of houden: waar let u op?

Veel werkgevers waren in het verleden bang om een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te nemen of in dienst te houden. De regels zijn voor u als werkgever echter de afgelopen jaren aanzienlijk versoepeld. Het is een stuk makkelijker én beter geworden.

Huiverig om oudere werknemers aan te nemen of in dienst te houden?

Tot 1 januari 2016 waren veel werkgevers nog huiverig om oudere werknemers aan te nemen of in dienst te houden. Werkgevers vreesden dat AOW-gerechtigden sneller ziek zouden worden en ze in dat geval twee jaar loon moesten doorbetalen. De regels zijn echter sinds 1 januari 2016 aanzienlijk veranderd.

Hieronder vindt u in één oogopslag de spelregels van het in dienst nemen of houden van een oudere werknemer (vanaf 1 januari 2016).

Regels zieke AOW-gerechtigden

  • U betaalt het loon bij ziekte dertien weken door. Deze termijn van 13 weken geldt vanaf de datum dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
  • Daarnaast is het makkelijker geworden om AOW-gerechtigden tijdens ziekte te ontslaan. Voor deze groep geldt dat het opzegverbod tijdens ziekte geen 104 weken, maar 13 weken duurt.
  • De re-integratieverplichtingen voor een zieke AOW’er vervallen na 13 weken.

Nog meer positieve regelgeving

Er zijn echter nog meer regels veranderd die het risico voor u als werkgever behoorlijk verkleinen.

  • U bent niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW’er om het aantal werkuren uit te breiden. Zo wordt voorkomen dat dit ten koste gaat van andere werknemers.
  • U kunt het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter opzeggen (Wet werk en zekerheid). Ook hoeft er geen transitievergoeding betaald te worden. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd geldt een maximale opzegtermijn van één maand.
  • Als u een nieuwe werknemer die in de AOW zit in vaste dienst aanneemt, gelden de bestaande ontslagregels, maar u hoeft sowieso geen transitievergoeding te betalen.
  • De zogeheten ketenbepaling in de wet is opgerekt naar zes contracten in vier jaar. Voor AOW-gerechtigde werknemers ontstaat na ten hoogste 6 contracten of na 48 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij voor de vaststelling van de periode van 48 maanden, of het aantal contracten, alleen arbeidsovereenkomsten in aanmerking worden genomen die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • De kosten voor in het dienst nemen of houden van een AOW’er zijn voor u als werkgever lager omdat diverse werkgeverspremies (WW en WIA) niet meer afgedragen hoeven te worden.

Wat verder nog speelt

AOW’ers hebben recht op ten minste het minimumloon en minimumvakantiebijslag. Als er een CAO van toepassing is, moet een AOW’er hetzelfde Cao-loon ontvangen als de andere werknemers die hetzelfde werk doen. Ook moet u checken of er in de arbeidsovereenkomst sprake is van een pensioenbeding.

Pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst?

Controleer ruim voordat uw werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd gaat bereiken of er in de bestaande arbeidsovereenkomst of in de van toepassing zijnde CAO een pensioenbeding is overeengekomen. Een pensioenbeding bepaalt namelijk dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Wel een pensioenbeding. Alléén als er een pensioenbeding geldt, eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege op de AOW-gerechtigde leeftijd. U hoeft hiervoor niets te doen. De werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding. Wanneer u de werknemer wilt behouden dient er echter wel een nieuwe arbeidsovereenkomst opgesteld te worden. Dit mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn (maximaal 6 contracten binnen 4 jaar, voordat er opnieuw recht bestaat op een contract voor onbepaalde tijd). In deze nieuwe arbeidsovereenkomst kunt u ook een ander aantal uren overeenkomen.

Geen pensioenbeding. In de situatie dat er geen pensioenbeding is overeengekomen, loopt de arbeidsovereenkomst ook na de AOW-leeftijd gewoon door. De arbeidsovereenkomst eindigt dus niet van rechtswege. Hierbij is dus wel actie van u als werkgever vereist. U zult dus met uw werknemer moeten overleggen of u het dienstverband wilt beëindigen of dat u ook na het bereiken van de AOW leeftijd samen onder dezelfde voorwaarden verder wilt gaan. Als u het dienstverband wilt beëindigen, dient u ook de geldende opzegtermijn in acht te nemen.

BAA ADVIES. Sinds de regels zijn aangepast, kant het aantrekkelijk voor u zijn om een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt in dienst te houden of in dienst te nemen. Check ruimschoot vóórdat de AOW-leeftijd is bereikt of in een bestaande arbeidsovereenkomst of in de van toepassing zijnde CAO een pensioenbeding is opgenomen.