Zomertijd: extra aandacht voor vakantiewerk(ers)

Met de vakantie in het vooruitzicht is het verstandig om voor aanvang de regels van vakantiewerk te checken. Er komt namelijk vaak meer bij kijken dan op het eerste gezicht lijkt.

Vakantiewerker is een volwaardige werknemer

Een vakantiewerker of een werknemer die taken als bijbaan uitvoert, is volgens de wet een volwaardige werknemer. Alle rechten en plichten zijn daarom gewoon van toepassing, zoals het recht op een arbeidsovereenkomst. En omdat het vaak om jongeren gaat, moet u als werkgever ook zorgen voor extra toezicht en begeleiding.

Bijzondere regels voor jongere werknemers

U als werkgever moet rekening houden met bijzondere regels die gelden voor jonge werknemers onder de 18 jaar:

  • zo gelden voor hen duidelijke werk- en rusttijden;
  • mogen zij gevaarlijk werk niet (zelfstandig) uitvoeren; en
  • is er een wettelijk minimum jeugdloon bepaald.

Werktijden, werkzaamheden en veiligheid

Kinderen zijn zich minder bewust van gevaren. U mag kinderen van 13, 14 en 15 jaar daarom niet zelfstandig laten werken, maar alleen onder toezicht van een ervaren medewerker. Voor werknemers van 16 of 17 jaar geldt dat zij meer risicovol werk mogen uitvoeren, maar altijd onder leiding van een ervaren hoofdverantwoordelijke. Verder zijn er ook werkzaamheden die zonder meer verboden zijn. Zo mag een 14 en 15-jarige niet achter de kassa en ook nog niet de ochtendkrant rondbrengen.

Hoeveel mogen kinderen werken? Bovendien gelden er voor jongeren aangepaste werktijden. Ze mogen per dag of week maar een maximum aantal uren werken.

Check altijd wat wel en niet mag. Op de site van de Rijksoverheid staat precies uitgelegd welke werkzaamheden een jongere bij welke leeftijd wel of niet mag doen. Raadpleeg deze site altijd als u een jongere medewerker aanneemt.

Extra aandacht voor de jonge medewerker. Als werkgever dient u alle nieuwe werknemers op de hoogte te brengen van de risico’s tijdens het werk, uitleg te geven hoe ongevallen voorkomen kunnen worden en instructie te geven over algemene veiligheidsmaatregelen. Deze plicht geldt uiteraard ook voor een jongere medewerker. Let erop dat u voor deze groep extra aandacht heeft.

Recht op een arbeidsovereenkomst

De vakantiewerker heeft recht op een normale arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. Dit mag ook een oproepovereenkomst zijn. U sluit de overeenkomst met de medewerker zelf als die 16 jaar of ouder is. Bij jongere werknemers is de handtekening van de ouders nodig.

Vakantieloon

Vakantiewerkers hebben recht op het wettelijk verplichte minimumjeugdloon. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dat loon vast. De loonbedragen worden tweemaal per jaar aangepast, in januari en -erg onhandig voor vakantiewerk- in juli.

Bruto minimumloon per 1 juli 2019

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1635,60 € 377,45 € 75,49
20 jaar € 1308,50 € 301,95 € 60,39
19 jaar € 981,35 € 226,45 € 45,29
18 jaar € 817,80 € 188,75 € 37,75
17 jaar € 646,05 € 149,10 € 29,82
16 jaar € 564,30 € 130,20 € 26,04
15 jaar € 490,70 € 113,25 € 22,65

Op de website van de Rijksoverheid. vindt u ook de bedragen per uur en alle actuele informatie.

Let op. Vakantiewerkers vallen onder de CAO (mits aanwezig bij de werkgever) en hebben recht op alle gebruikelijke voorzieningen zoals vakantiedagen, doorbetaling bij ziekte, overwerkvergoeding, roostervrije dagen, enz. Ook hebben ze recht op 8% vakantiegeld.

Premies. Van het salaris worden premies en belasting afgedragen aan de Belastingdienst via de loonheffing. U moet ook het ID-bewijs van de werknemer kopiëren en een loonbelastingverklaring uitreiken. Verder moet u de werknemer opnemen in de loonadministratie.

Maximale bijverdiensten

Als werkgever dient u een werknemer minimaal het jeugdloon te betalen, maar de jonge werknemers moeten zelf opletten of door hun verdiensten de kinderbijslag of studiefinanciering niet in gevaar komt.

Kinderbijslag. In de zomervakantie (naar SVB-normen in de maanden juni, juli en augustus), mag een kind extra bijverdienen. De extra bijverdiensten gelden alleen voor echt vakantiewerk, dus niet voor werk dat ook buiten deze periode al wordt gedaan. Meer informatie over (vakantie-) werk en kinderbijslag geeft de Sociale verzekeringsbank.

Studiefinanciering. Studenten mogen, naast de studiefinanciering, ook bijverdienen. Zij moeten ervoor waken niet boven een maximumbedrag te komen dat de DUO-IB-groep bekend maakt. Hier vindt u ook de exacte regeling. Voor 2019 is het maximumbedrag € 14.682,96 voor een MBO opleiding. Voor HBO en universiteit geldt geen maximum.

Te veel betaalde premies. Jongeren kunnen te veel betaalde premies terugvorderen via de site van de Belastingdienst.

BAA ADVIES. Een vakantiewerker is een volwaardige werknemer waar u qua werktijden, soort werkzaamheden, instructie en veiligheid extra aandacht voor moet hebben. De vakantiewerker heeft recht op minimumloon en op een arbeidsovereenkomst.