Corona-update: actualiteiten TVL, NOW en uitstel van belastingen

Naar verwachting zal het huidige coronasteunpakket het laatste zijn. Wat zijn de belangrijkste maatregelen en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor u als ondernemer?

Het laatste coronanoodpakket voor ondernemers?

In de coronaperiode hebben we u steeds via onze nieuwsbrief, website of persoonlijk op de hoogte gebracht van de steunmaatregelen die het kabinet had bedacht om ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Inmiddels zijn er meer dan 15 miljoen mensen één of twee keer gevaccineerd en vanaf 26 juni zijn een groot aantal maatregelen afgeschaft dan wel versoepeld. Langzaam keren we terug naar het oude normaal.

Naar verwachting zal het huidige steunpakket dan ook het laatste zijn om de ondernemers te helpen. Dus nog één keer aandacht voor de actualiteiten over de TVL, de NOW en het laatste nieuws rondom het bijzonder corona-uitstel van belastingen.

De TVL 4.0

Algemeen. Net zoals bij de NOW dient bij de TVL achteraf verantwoording te worden afgelegd over de daadwerkelijke omzetdaling. Voor het doorgeven van de werkelijke omzet over het 4e kwartaal 2020 is de termijn verlengd tot 1 september 2021. De omzetgegevens over het 1e kwartaal 2021 moeten te worden doorgegeven vóór 1 oktober 2021. Meestal gebeurt dit met een formulier dat al door de RVO is ingevuld met de ‘echte’ omzet in deze periode. Het advies is om dit formulier te checken en indien nodig aan te vullen met extra informatie.

TVL 2e kwartaal 2021. Aanvragen voor de TVL voor het 2e kwartaal 2021 kunnen worden ingediend vanaf 25 juni 2021 tot en met 20 augustus 2021. Net als voorheen dient het omzetverlies in het 2e kwartaal 2021 méér te zijn dan 30%. Als vergelijkende periode mag de ondernemer nu echter kiezen voor het 2e kwartaal 2019 óf het derde kwartaal 2020. Als voor het laatste wordt gekozen telt de ontvangen TVL en NOW in het 3e kwartaal 2020 niet mee als omzet.

Ook nu geldt dat de vaste lasten op basis van de bij de onderneming behorende SBI-code méér moeten zijn dan € 1.500 per kwartaal. Als de onderneming onderdeel uitmaakt van een groep, moet elke afzonderlijke onderneming een aparte TVL-aanvraag indienen (mits deze onderneming voldoet aan de voorwaarden).

Als u meer dan € 25.000 subsidie aanvraagt en de onderneming is ingeschreven tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 dient bij de aanvraag een zogenaamde derdenverklaring te worden toegevoegd. Indien de subsidieaanvraag meer is dan € 125.000 dient zowel bij de aanvraag als bij de vaststelling een accountantsverklaring te worden meegezonden.

Terugbetaling. Mocht blijken dat er te veel TVL is ontvangen, dan moet het te veel ontvangen deel worden terugbetaald. Lukt dit niet in een keer dan is het mogelijk hiervoor een betalingsregeling van 6 maanden, 12 maanden of om hiervoor een individuele terugbetalingsregeling overeen te komen.

De NOW 4.0

Algemeen. Inmiddels is de NOW al diverse keren verlengd en NOW 3.0 (5e tranche) liep tot 30 juni 2021. De aanvraagperiode van deze 5e tranche betrof de maanden april, mei en juni 2021. Van een al ingediende aanvraag NOW 3.0 (5e tranche) kan nog tot 16 juli 2021 het omzetverlies worden verlaagd (ter voorkoming van een te hoge terugbetaling) of verhoogd (indien te laag ingeschat).

NOW 4.0. De NOW 4.0 betreft de drie maanden volgend op 1 juli, 1 augustus of 1 september 2021. Als u echter al gebruik heeft gemaakt van de 5e tranche, dient NOW 4.0 te starten op 1 juli 2021. Het betreft dan de maanden juli, augustus en september 2021. Als u de vorige periode geen NOW heeft aangevraagd, mag u zelf kiezen voor een startmaand (juli, augustus of september) voor de NOW 4.0.

Voorwaarden. De voorwaarden voor de NOW 4.0 zijn:

  • omzetverlies van 20% ten opzichte van ¼ deel van de omzet over 2019;
  • maximale vergoeding (eind juni 2021 verlaagd van 85% naar 80%);
  • werkgeverslasten forfaitair bepaald op 40%;
  • maximale vergoeding per werknemer is 2x het maximum dagloon;
  • referentiemaand voor de loonsom wordt februari 2021 (dit was juni 2020 bij NOW 3.0);
  • vanaf NOW 3.0 telt de TVL-bijdrage niet meer mee als omzet bij de bepaling van het omzetverlies voor de NOW.

Versoepelingen. Veel ondernemers hebben geklaagd over de kosten voor de derdenverklaring. Om deze ondernemers tegemoet te komen, heeft staatssecretaris Koolmees enkele versoepelingen in de regeling ingevoerd. De meest belangrijke zijn:

  • het drempelbedrag voor de derdenverklaring gaat voor NOW 3.0 en NOW 4.0 van € 25.000 naar € 40.000 en gaat zowel gelden voor het voorschot als voor het definitieve subsidiebedrag. Als het voorschot of de uiteindelijke NOW-subsidie dus minder dan € 40.000 is, mag u zelf de aanvraag tot afrekening ondertekenen;
  • de controle voor de afrekening NOW 3.0 en 4.0 bij derdenverklaring of accountantsverklaring mag worden gecombineerd. Er hoeft dus niet meer per NOW-tranche een verzoek tot afrekening te worden ingediend.

Terugbetaling. Mocht blijken dat er NOW-gelden moeten worden terugbetaald en het is niet mogelijk om het bedrag in een keer terug te betalen, dan zijn er alternatieven mogelijk. Werkgevers kunnen op dit moment betalingsregelingen treffen voor de 1e en 2e periode NOW. Het UWV heeft bekend gemaakt dat bij financiële moeilijkheden een ruime betalingsregeling mogelijk is. Hierbij kan de werkgever kiezen uit verschillende betalingstermijnen, met een maximum van 36 maanden.

Bijzonder corona-uitstel van belastingen

Algemeen. In maart 2021 hadden 250.000 ondernemers gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van belastingen. Het betrof op dat moment een openstaande belastingschuld van ongeveer 17 miljard euro.

In eerste instantie liep dit bijzonder uitstel af op 1 juli 2021. Onder druk van de Tweede Kamer heeft het kabinet op 24 juni 2021 besloten het uitstel nog éénmalig met drie maanden te verlengen en wel tot 1 oktober 2021. Vanaf dat moment dienen ondernemers weer aan hun betalingsverplichtingen aan de Belastingdienst te voldoen. Dat betekent dat de loonheffing over de maand september 2021 en de omzetbelasting over het 3e kwartaal 2021 (of over september 2021) weer gewoon moeten worden betaald.

Alsnog uitstel aanvragen en automatische verlenging. Heeft u nog niet eerder om uitstel van belastingen in verband met corona verzocht en wilt u dat nu wel, dan heeft u hiervoor nog tot 1 oktober 2021 de tijd. Heeft de Belastingdienst u al eerder verlenging van het uitstel verleend, dan wordt dit automatisch verlengd tot 1 oktober 2021. De regeling geldt onder meer voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de loonheffing en de omzetbelasting. Alle belastingschulden tot 1 oktober 2021 worden ‘bevroren.’

Betalen met rente. U moet dus vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting betalen. Als u dat netjes doet wordt de betaling van de belastingschuld die is ontstaan tussen maart 2020 en september 2021, uitgesteld tot 1 oktober 2022 (dus één jaar na het verlopen van het uitstel). Daarna moet deze ‘bevroren’ belastingschuld worden betaald.

Op basis van de huidige wetgeving moet dat in uiterlijk 60-maandelijkse termijnen. Om het eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van 1 januari 2022 vastgesteld op 1%, op 1 juli 2022 op 2%, op 1 januari 2023 wordt deze verhoogd naar 3% om uiteindelijk op 1 januari 2024 uit te komen op 4%.

BAA ADVIES. Waarschijnlijk komt er een einde aan de steunmaatregelen van de overheid. Het is nu van belang om tijdig een correcte verantwoording in te dienen en voor zover nodig gebruik te maken van de betalingsregelingen die de diverse regelingen bieden. Zoals u hierboven kunt lezen is dat niet zomaar iets. Heeft u hierbij hulp nodig, dan kunt u hiervoor terecht bij uw BAA-contactpersoon.