De derdenverklaring bij afrekenen NOW en uitstel van betaling

Moet u de NOW afrekenen en/of wilt u uitstel van betaling vragen? Dan heeft u soms een derdenverklaring van een deskundige nodig.

Definitieve afrekening NOW 1.0

Heeft u een tegemoetkoming voor de loonkosten (NOW) in de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020) ontvangen? Dan moet u vóór 31 oktober 2021 de definitieve gegevens doorgeven aan het UWV. In een aantal gevallen moet u een accountants- of derdenverklaring meesturen. Dat hangt af van de hoogte van het voorschot (80% van de aangevraagde tegemoetkoming), de definitieve berekening NOW en of uw onderneming onderdeel uitmaakt van een concern.

Onderdeel van een groep of van een concern? Dan opgelet …

Totaal van alle loonheffingsnummers. Als de onderneming waarvoor NOW is aangevraagd onderdeel is van een groep of concern, dan geldt dat alle omzetbedragen van alle loonheffingsnummers binnen de groep of concern bij elkaar opgeteld moeten worden om te beoordelen of er een verklaring nodig is en zo ja, welke.

Op concernniveau geen 20% omzetverlies? Stel, een werkmaatschappij heeft een omzetverlies van 100% en vraagt € 15.000 NOW aan. Op concernniveau is er echter geen omzetverlies van 20%. In deze situaties is er altijd een accountantsverklaring vereist.

Op concernniveau 20% of meer omzetverlies? Dan geldt dit percentage omzetverlies voor alle ondernemingen behorende bij het concern. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot en de verwachte afrekening is dan wel/niet een verklaring noodzakelijk.

  • Eerste aanvraagperiode NOW: maart-april-mei 2020
  • Tweede aanvraagperiode NOW: juni-juli-augustus-september 2020
  • Derde aanvraagperiode NOW: oktober-november-december 2020
  • Vierde aanvraagperiode NOW: januari-februari-maart 2021

Hoe komt u aan een derdenverklaring?

Een derdenverklaring is een verklaring van een externe deskundige (zoals een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie) waarin uw omzetverlies wordt bevestigd. Niet zomaar iedereen mag een derdenverklaring afgeven. De deskundige moet lid zijn van een van onderstaande organisaties:

De derdenverklaring moet u als pdf-formulier downloaden en door de deskundige digitaal laten invullen. Dit stuurt u mee met uw verzoek tot afrekening. Voor NOW 2.0 is er aan apart document te downloaden.

Als u bijzonder uitstel van betaling wilt aanvragen of verlengen

Tot 30 juni 2021. Zijn er in uw onderneming betalingsproblemen vanwege de coronacrisis: dan kunt u tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Heeft u al bijzonder uitstel van betaling aangevraagd, dan kunt u dit op verzoek verlengen. Dit verlengen kunt u doen tot en met 30 juni 2021.

Ook hiervoor een derdenverklaring nodig. Als de belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel wordt aangevraagd hoger is dan € 20.000, dan moet u een derdenverklaring én een liquiditeitsprognose meesturen naar de Belastingdienst. De verklaring van de deskundige, meestal uw administratiekantoor, moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het besluit noodmaatregelen coronacrisis. Uw adviseur/deskundige is hiervan op de hoogte.

Wat moet hierin staan? In de verklaring moet de derde deskundige aannemelijk maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De derde deskundige licht toe welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring en geeft een oordeel omtrent de cijfers in de liquiditeitsprognose.

BAA ADVIES. U heeft mogelijk een derdenverklaring nodig als u het verzoek tot afrekening van de NOW indient en o.a. de definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 ligt. Tot 30 juni 2021 kunt u bij de Belastingdienst uitstel van betaling aanvragen en ook daarvoor heeft u soms een derdenverklaring én een liquiditeitsprognose nodig. U kunt hiervoor bij uw administratiekantoor terecht.