Corona-update: de WHOA en TOA

Zoals u weet heeft de Corona pandemie geleid tot diverse noodmaatregelen. We ontkomen er niet aan om ook de WHOA en de TOA nader toe te lichten. Twee regelingen voor ondernemingen waar het echt slecht mee gaat; twee regelingen die per 1 januari 2021 van kracht worden.

Coronanoodpakket 3.0

De WHOA (de Wet Homologatie Onderhands Akkoord) en de TOA (Time-Out-Arrangement) maken onderdeel uit van het coronanoodpakket 3.0 dat we in november al uitgebreid hebben toegelicht. Het betreft twee maatregelen voor bedrijven die betalingsproblemen hebben en om faillissementen bij die bedrijven te voorkomen.

De WHOA (de Wet Homologatie Onderhands Akkoord)

Zo is het nu. Op dit moment is het zo dat een bedrijf in moeilijkheden de mogelijkheid heeft om een crediteurenakkoord af te sluiten. Hiervoor is echter de vrijwillige medewerking nodig van álle schuldeisers. Ligt er één dwars, dan gaat het gehele feest niet door.

Faillissementen voorkomen. De overheid realiseert zich terdege dat door de Corona pandemie diverse bedrijven op een gegeven moment in betalingsproblemen kunnen komen. Het zou dan fijn zijn als deze ondernemingen na een akkoord met slechts een deel van de schuldeisers, tóch uitstel van betaling kunnen krijgen of de schulden kunnen saneren. Dus óók als een of meerdere schuldeisers niet zouden willen meewerken. Daardoor kunnen faillissementen worden voorkomen. De bedoeling van de wet, die 6 oktober jl. door de Eerste Kamer werd aangenomen, is dan ook om onwillige schuldeisers of aandeelhouders te dwingen toch in te stemmen met het aangeboden akkoord.

Via de rechtbank. De ondernemer en zijn schuldeisers en aandeelhouders komen in een onderhands akkoord een herstructurering van de schulden overeen. De rechtbank moet dit akkoord goedkeuren (homologeren). Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen dan aan het akkoord worden gebonden. De besluitvorming over de inhoud én de inhoud van het akkoord moeten dan wel aan bepaalde eisen voldoen.

Ondernemer houdt de touwtjes in handen. Een bijkomend voordeel van de WHOA is dat de ondernemer tijdens de gehele procedure zelf de regie heeft en zelfstandig zonder inmenging van derden besluiten kan nemen.

Voor wie is WHOA?

De WHOA is in het leven geroepen voor levensvatbare bedrijven die door de Coronacrisis met een té zware schuldenlast kampen waardoor mogelijk faillissement dreigt. Daarbij maakt het niet uit of dit een éénmanszaak, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan wel een groep van rechtspersonen betreft.

Hoe werkt de WHOA-procedure?

De procedure starten. De WHOA-procedure kan worden opgestart vanuit de onderneming zelf óf door een schuldeiser of aandeelhouder. De eerste stap is het deponeren van een zogenaamde ‘startverklaring’ bij de rechtbank.

Bij het indienen hiervan kan de indiener er voor kiezen om een besloten procedure op te starten. Er wordt dan niets in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel vastgelegd en de buitenwereld kan niet zien dat de onderneming in zwaar weer verkeerd. Door de startverklaring krijgt de indiener ook toegang tot een aantal faciliteiten die in de wet zijn opgenomen. Denk daarbij onder andere aan een afkoelingsperiode, waarin verhaal door schuldeisers, opheffing van beslagen en afwijzen van verzoeken tot faillissement door schuldeisers niet mogelijk zijn.

Een deskundige benoemen. De ondernemer kan ook aan de rechtbank verzoeken om een ‘herstructureringsdeskundige’ te benoemen. Het is slim om hier een ervaren bestuurder voor te nemen die de continuïteit van de onderneming voor ogen heeft. Hij of zij zal dan juridische hulp kunnen/moeten inschakelen. De ‘herstructureringsdeskundige’ zal namens de ondernemer het akkoord gaan opstellen. Het akkoord is vormvrij en kan naar wens en behoefte worden ingericht.

Eén akkoord per groep belanghebbenden. Nadat het akkoord definitief is, wordt het voorgelegd aan de belanghebbenden. De belanghebbenden worden onderverdeeld in de groep schuldeisers en de groep aandeelhouders. Schuldeisers met een verschillende rang (bijvoorbeeld met of zonder zekerheidsrechten) dienen in verschillende klassen te worden ingedeeld. Voor het instemmen met een akkoord door een klasse is vereist dat het akkoord wordt gesteund door:

 • een groep van aanwezige schuldeisers die samen 2/3 van de schuld vertegenwoordigen van de aanwezige stemgerechtigden binnen de klasse;
 • een groep van aanwezige aandeelhouders die samen 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen van de aanwezige stemgerechtigden aandeelhouders.

Voor WHOA is een rechtbanktoets nodig

Voordat de rechtbank een akkoord homologeert, moet het bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de schulden van het bedrijf kunnen niet meer worden betaald;
 • het bedrijf is levensvatbaar en was voor Corona in principe winstgevend;
 • het onderhands akkoord is gunstiger voor de schuldeisers dan een faillissement;
 • er ligt een haalbaar plan dat aan wettelijke voorschriften voldoet;
 • de aanwezige middelen worden eerlijk en gelijk over alle schuldeisers verdeeld;
 • minstens één groep moet voor het akkoord hebben gestemd;
 • de arbeidsvoorwaarden van het personeel blijven hetzelfde.

Als de rechtbank het akkoord goedkeurt, is het bindend voor alle partijen. Oók voor de partijen die tegen het akkoord hebben gestemd. Als de rechtbank het akkoord niet goedkeurt, mag de onderneming drie jaar lang geen nieuw WHOA akkoord aanbieden. Tegen het oordeel van de rechter is geen hoger beroep mogelijk. De rechter heeft hierin het laatste woord.

Hulp bij de WHOA

Vanaf januari 2021 zal de Kamer van Koophandel en de stichting Het Ondernemersklankbord WHOA-ondersteuning gaan aanbieden. Dit betreft dan met name advies, doorverwijzing en coaching. Daarna verschijnt pas de herstructureringsdeskundige op het toneel om het verzoek in te dienen. Uiteraard kunnen ook de financieel adviseurs van BAA u verder helpen.

De TOA (Time-Out-Arrangement)

De onderneming in winterslaap. Ook de TOA is onderdeel van het 3e steun- en herstelpakket van het kabinet en moet in 2021 voorkomen dat ondernemers failliet gaan. Dit wil men voor elkaar krijgen door de onderneming in een soort van winterslaap te brengen/houden. Alle bedrijfsactiviteiten worden dan tijdelijk óf definitief gestaakt.

TOA en WHOA. Ondernemingen die hard door de coronacrisis zijn geraakt en nu door de steunmaatregelen van de overheid nog net het hoofd boven water kunnen houden, kunnen bij het afbouwen c.q. stopzetten van deze steun, verzuipen. Dit laatste wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen. Het TOA moet ondernemers gaan helpen bij het gebruik maken van de WHOA en moet knelpunten wegnemen die ondernemers daarbij tegenkomen.

Programma zwaar weer. Een van de onderdelen van het TOA is het zogenaamde programma ‘zwaar weer’ dat recent door de Kamer van Koophandel is gestart. Dit programma bestaat inmiddels uit een doorverwijzing, advies en een routewijzer voor ondernemers in zwaar weer. Met de antwoorden op vier vragen wordt men naar een routekaart geleid om tot de beste keuzes te komen. De vragen hebben betrekking op:

 • aantal klanten;
 • het businessmodel;
 • financiële gezondheid van het bedrijf; en
 • de wendbaarheid en flexibiliteit van de onderneming.

De route kan dan leiden tot ‘met hulp de crisis door’ of ‘gecontroleerd stoppen met je bedrijf’. Aanvullend hierop heeft de Kamer van Koophandel een adviesteam geformeerd dat de ondernemers bij deze stappen moet gaan begeleiden.

BAA ADVIES. Een onderneming die in 2021 in zwaar weer raakt, kan het beste zo snel mogelijk een crediteurenakkoord overwegen en met de voorbereidingen voor een conceptakkoord onder de WHOA beginnen. Dat is niet zomaar iets en het beste kan daar hulp bij worden ingeschakeld. Het online platform van de KvK en een financieel adviseur van BAA kunnen hierbij van dienst zijn.