Corona-update – Noodpakket nummer drie

Op 27 oktober 2020 is het derde Coronasteunpakket voor ondernemers gepresenteerd. Hierin worden de bestaande regelingen van de NOW, TVL en TOZO, al dan niet met aanvullende voorwaarden, verlengd en uitgebreid.

Noodpakket drie

Sinds de eerste Corona-golf in het voorjaar hebben we u al regelmatig op de hoogte gebracht van de Coronasteun die de overheid ondernemers biedt. We dachten u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. We kunnen onze ogen echter niet sluiten voor de realiteit: hernieuwde sluiting van de horeca, stilgevallen verkopen, wegvallen van vakantiereserveringen, enz. Om massaontslagen te voorkomen trekt de overheid andermaal de portemonnee.

NOW 3.0, 4.0 en 5.0

Bedoeld voor… De tijdelijke noodmaatregel overbrugging van behoud van werkgelegenheid (NOW) is voor werkgevers die door het Coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies. De NOW voorziet in een vergoeding van de loonkosten.

De actuele situatie. De NOW 1.0-regeling bevindt zich op dit moment in de afrekenfase met verantwoording middels een ‘derden verklaring’ of ‘accountantsverklaring’. De NOW 2.0-regeling is recent afgelopen en NOW 3.0, 4.0 en 5.0 staan weer in de steigers:

 • NOW 3.0 looptijd 1-10-2010 t/m 31-12-2020
 • NOW 4.0 looptijd 1-1-2021 t/m 31-3-2021
 • NOW 5.0 looptijd 1-4-2021 t/m 30-6-2021

Naar verwachting is de NOW 3.0 aan te vragen van 16 november tot 13 december 2020.

De wijzigingen:

 • Maximale vergoeding verder verlaagd. In elke periode wordt de maximale vergoeding verlaagd, van 80% (NOW 3.0) naar 70% (NOW 4.0) tot 60% van de loonsom in NOW 5.0.
 • Geen subsidieverlies bij loonsomdaling. Ook krijgt u als werkgever de mogelijkheid om zelf de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10% (NOW 3.0), 15% (NOW 4.0) en 20% (NOW 5.0) zónder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
 • Geen korting bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Tevens vervalt de korting op de subsidie bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.
 • Hoogte omzetverlies als voorwaarde stijgt. Daartegenover staat dat het omzetverlies van 20% (NOW 3.0) stijgt naar 30% (NOW 4.0 en NOW 5.0) om in aanmerking te komen voor NOW-steun.

Als referentiemaand voor de loonsom geldt voor alle periodes de maand juni 2020.

Voorbeeld lagere loonsom NOW 3.0

Loonsom in juni 2020 was € 78.000 en het verwachte omzetverlies 45%. Dat leidt tot een subsidie van: 45% (omzetverlies) x € 78.000 (loonsom) x 3 maanden x 1,4 (opslag werkgeverslasten) = € 147.420. Er wordt 80% als voorschot uitgekeerd: € 117.936.

Achteraf blijkt dat de loonsom over de periode oktober tot en met december 2020 uitkomt op € 215.000. Dat is € 19.000 lager dan verwacht. Er is een daling van de loonsom van 10% toegestaan. Dat komt overeen met 3 x € 78.000 x 10% = € 23.400. Dat is hoger dan de werkelijke daling en daarom hoeft de subsidie niet gecorrigeerd te worden. Was de verlaging van de loonsom méér geweest dan € 23.400, dan zou de subsidie wel verminderd zijn.

Werkgevers die gebruik maken van de NOW hebben een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren aan scholing te doen. Om hierbij te ondersteunen is de subsidieregeling ‘NL leert door’ in het leven geroepen.
Deze pot is in augustus binnen één maand door 20.000 deelnemers leeggehaald. Nu is er per 1 december extra budget voor nog eens 50.000 deelnemers. Meer informatie is te vinden op de website van de rijksoverheid.

TVL 2.0, 3.0 en 4.0

Bedoeld voor… De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor MKB ondernemers en zelfstandigen die door de Corona maatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. De TVL helpt MKB-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten.

TVL 1.0. De TVL 1.0 was de opvolger van de TOGS. Terwijl de TOGS uitging van een eenmalig bedrag van € 4.000 was de TVL-uitkering bedoeld om u als ondernemer te helpen met het betalen van de vaste lasten. Maximaal 50% van de vaste lasten werd vergoed. Deze subsidie was minimaal € 750 maar kon oplopen tot een bedrag van maximaal € 50.000 per bedrijf per 4 maanden.

De wijzigingen:

 • Het maximum wordt in TVL 2.0 tot en met TVL 4.0 verhoogd tot € 90.000 per bedrijf per 3 maanden.
 • De TVL 2.0 (lopend van 1-10-2020 t/m 31-12-2020) wordt opengesteld voor álle MKB-bedrijven (tot maximaal 250 medewerkers) en zzp’ers.
 • Voor de TVL 3.0 en TVL 4.0 geldt weer openstelling voor specifiek benoemde sectoren (SBI-codes).
 • Aanvragen voor TVL 2.0 kunnen worden ingediend vanaf medio november 2020 tot eind januari 2021.

TVL 2.0. Om in aanmerking te komen voor TVL 2.0 dient er sprake te zijn van een omzetverlies van minimaal 30% in het vierde kwartaal 2020 in vergelijking met het vierde kwartaal 2019. Op basis van de economische ontwikkelingen kijkt het kabinet elke periode of dit percentage moet worden aangepast. Er moet binnen de onderneming ook sprake zijn van € 3.000 vaste lasten in een kwartaal, berekend als % vaste lasten, dat behoort bij uw specifieke SBI-code. Het is dus van belang dat de juiste SBI-code staat geregistreerd in de Kamer van Koophandel. Een aanvullende voorwaarde is ook dat de onderneming vóór 15 maart 2020 moet zijn opgericht.

Extra eenmalige subsidie. Daarnaast verstrekt het kabinet een eenmalige subsidie van ongeveer 2,75% van de omzetderving. Volgens de Kamerbrief van 27 oktober komt dit voor een doorsnee caféondernemer (referentieomzet van € 39.500 per maand) naar verwachting uit op een subsidie van € 2.500. Deze subsidie is ter gedeeltelijke compensatie van voorraadverlies en aanpassingskosten vanwege Corona. De desbetreffende ondernemers hoeven deze subsidie niet afzonderlijk aan te vragen maar deze wordt, na aanvraag TVL 2.0 tegelijk met deze uitkering uitbetaald.

Voorbeeld TVL 2.0

Bedrijf X had in het 4e kwartaal 2019 een omzet van € 100.000. Naar verwachting zal de omzet in het 4e kwartaal 2020 uitkomen op € 55.000 (minus 45%). Het percentage vaste lasten voor de SBI-code van bedrijf X is vastgesteld op 35%. Op basis van de normale omzet waren de vaste lasten in het 4e kwartaal dus € 35.000 geweest. Omdat dit meer is dan de minimaal vereiste vaste lasten van € 3.000 per kwartaal, komt bedrijf X in aanmerking voor TVL 2.0.

De vergoeding bedraagt dan 50% van de vaste lasten: € 100.000 (normale omzet) x 45% (omzetverlies) x 35% (% vaste lasten volgens SBI-code) x 50% vergoeding = € 7.875.

TOZO 3.0 en 4.0

Bedoeld voor… De TOZO is voor zelfstandig ondernemers met en zonder personeel. Zelfstandig ondernemers waarvan het huishoudinkomen door de coronamaatregelen onder het sociaal minimum komt, komen in aanmerking voor een uitkering die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum. Het doel van deze regeling is om zoveel mogelijk bedrijven te helpen om de Coronacrisis te overleven.

De wijzigingen:

 • TOZO 3.0 looptijd: 1-10-2020 t/m 31-12-2021
 • TOZO 4.0 looptijd: 1-4-2021 t/m 30-6-2021

De hoogte van de uitkering. De TOZO voorziet onder andere in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud ter grootte van € 1.059 voor een alleenstaande, ouder dan 21 jaar en jonger dan de AOW-leeftijd en een uitkering van € 1.513 voor gehuwden tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd. Voor de berekening van de TOZO tellen de ontvangen bedragen vanuit de TOGS en TVL niet mee als inkomen. De ontvangen TOZO-uitkering vormt belastbaar inkomen dat dient te worden opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020.

Vanaf TOZO 2.0 wordt tevens rekening gehouden met het partnerinkomen. Bedraagt het partnerinkomen meer dan € 1.500 dan bestaat er geen recht op de TOZO. Vanaf TOZO 4.0 (ingangsdatum 1 april 2020) zal, naast de partnerinkomenstoets ook rekening worden gehouden met een beperkte vermogenstoets. Hoe deze beperkte vermogenstoets eruit zal komen te zien, zal begin 2021 worden bekend gemaakt.

BAA ADVIES. Vele ondernemers ondervinden opnieuw de gevolgen van allerlei Coronamaatregels. De overheid komt met een derde steunpakket. De regels zijn echter niet makkelijk en het aanvragen gaat regelmatig verkeerd. Heeft u hier hulp bij nodig of wilt u weten welke regeling in uw specifieke situatie van toepassing is, neem dan contact met ons op.