Corona-update – Noodpakket 2.0

De overheid trekt opnieuw de portemonnee in het Corona-Noodpakket 2.0. De periode van dit noodpakket loopt van 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020. Wat moet u weten?

Brief aan de Tweede Kamer: Noodpakket 2.0.

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet het eerste pakket ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers gepresenteerd in verband met de Corona crisis. Daarover hebben we u al eerder in diverse artikelen op de hoogte gesteld. Op 20 mei 2020 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een tweede brief aan de Tweede kamer gestuurd met als titel: Noodpakket 2.0.

In deze brief worden verschillende bestaande regelingen verlengd, al dan niet met aanvullende voorwaarden, en worden nieuwe regelingen geïntroduceerd. In dit artikel gaan we het kort in op een aantal van de maatregelen uit het Noodpakket 2.0:

 • de NOW 2.0
 • de TOZO 2.0
 • de TVL (opvolger van de TOGS) én
 • de TOFA

De NOW 2.0

NOW vier maanden verlengd. De bestaande NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) wordt in aangepaste vorm met vier maanden verlengd. Verwacht u minstens 20% omzetverlies, dan kunt u vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Deze tegemoetkoming geldt dan voor de maanden juni, juli, augustus en september.

Wat wijzigt er?

 • Voorheen was de loonsom van de aangifte loonheffing over de maand januari 2020 bepalend voor de hoogte van de NOW. Deze referentiemaand wordt nu maart 2020. Dit geldt ook voor de bestaande NOW-regeling. In NOW 1.0 gaat de subsidie voor u als werkgever omhoog als u in de maand maart 2020 een hogere loonsom had dan in januari 2020.
 • De ontslagboete wordt versoepeld.
  • Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen van meer dan 20 personen zonder toestemming van vakbond en ondernemingsraad wordt de ontvangen NOW subsidie met 5% verminderd.
  • Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen van minder dan 20 personen, wordt het volledige loon van de ontslagen werknemers in mindering gebracht op de NOW subsidie.
 • De forfaitaire opslag van 30% voor vakantiegeld, pensioenpremie en werkgeverslasten wordt verhoogd naar 40%.
 • Er geldt een verbod op het doen van dividenduitkeringen, betalen van bonussen aan bestuur en directie in het jaar waarin gebruik gemaakt wordt van de NOW 2.0.
 • Werkgevers verplichten zich bij de aanvraag om werknemers te stimuleren tot bij- en omscholing.

De TOZO 2.0

TOZO verlengd tot eind september. Ook de TOZO-regeling (Tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers) wordt verlengd tot eind september 2020. Zelfstandig ondernemers kunnen bij de gemeente een verzoek indienen tot aanvullende inkomensondersteuning. Ook is het mogelijk om een lening ter financiering van bedrijfskapitaal te verkrijgen tegen een verlaagd rentepercentage ter grootte van maximaal € 10.157.

Inkomenstoets partner. In tegenstelling tot voorheen wordt bij de TOZO 2.0 aanvullende inkomensondersteuning wél rekening gehouden met het inkomen van de partner die tot hetzelfde huishouden behoort. Is het inkomen van het huishouden (ondernemer en partner) meer dan € 1.500, dan krijgt de zelfstandig ondernemer géén ondersteuning meer. Met een verklaring moet de zelfstandig ondernemer aangeven hoeveel het inkomen van de ondernemer en de partner wel/niet onder het sociaal minimum (€ 1.500) ligt. Dit hoeft niet vooraf met bewijsstukken te worden aangetoond hetgeen de snelheid van de uitbetaling ten goede komt.

De TVL (opvolger van de TOGS)

Nieuw: de TVL. Vanaf 27 maart 2020 was het mogelijk om voor de getroffen sectoren een aanvraag in te dienen voor een gift van € 4.000 (TOGS). De aanvraagtermijn voor deze regeling sluit op 26 juni 2020. Het bedrag van € 4.000 was echter lang niet voldoende om de doorlopende lasten te dekken van de sectoren die noodgedwongen door de Corona crisis hun deuren moesten sluiten. Vandaar dat de overheid met het noodpakket 2.0 een nieuwe regeling heeft bedacht, de zogenaamde Tegemoetkoming Vaste Lasten of afgekort de TVL.

Max € 50.000. De hoogte van de TVL was in de kamerbrief nog maximaal € 20.000 maar is inmiddels opgetrokken naar een bedrag van maximaal € 50.000 (netto) per drie maanden. Ook deze regeling geldt voor een periode van juni tot en met september 2020.

TVL niet voor elke TOGS-onderneming € 50.000. Het is echter niet zo dat iedere ondernemer die in aanmerking kwam voor de TOGS nu, na het indienen van een aanvraag voor de TVL, een bedrag van € 50.000 op zijn/haar rekening krijgt gestort. Nee, de hoogte van de TVL is enerzijds afhankelijk van de omvang van het bedrijf en anderzijds van de hoogte van de vaste kosten. Ook speelt de mate van omzetderving nog een rol. De overige voorwaarden die ook voor de TOGS golden, zijn ook van toepassing op de TVL.

Omzetverlies en vaste kosten. De basis voor de tegemoetkoming is het omzetverlies (minimaal 30%). Vervolgens wordt van het omzetverlies via een berekening een percentage vaste lasten bepaald en hiervan wordt een deel gecompenseerd. Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, onderhoud, heffingen, verzekeringen, leasecontracten, abonnementen, enz.

Uitwerking is nog in voorbereiding. Hoe de berekeningen exact gaan plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend. Uiteraard houden wij dat voor u nauwkeurig in de gaten en kunt u altijd bij ons aankloppen voor meer informatie en uitleg.

De uitvoering. Net als de TOGS wordt de TVL ook uitgevoerd door de RVO. Aanvragen voor de TVL kunnen naar verwachting vanaf medio juni 2020 worden ingediend. Ook bij de aanvraag voor de TVL blijft de juiste SBI code essentieel. Ondernemers die al een beroep hebben gedaan op de TOGS mogen ook een aanvraag indienen voor de TVL.

De TOFA

Streven is m.i.v. 22 juni 2020. Op 3 juni 2020 heeft de minister van Sociale Zaken de invoering van een Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) aangekondigd. Het UWV streeft ernaar om dit loket op 22 juni te openen en de bedoeling is dat aanvragen dan gedurende een periode van drie weken moeten worden ingediend.

Vergoeding voor gederfd loon. De regeling is bedoeld om aan flexwerkers en oproepkrachten een tegemoetkoming te verstrekken van € 550 per maand. De regeling geldt met terugwerkende kracht voor de maanden maart, april en mei 2020. Degene die in februari 2020 met een bijbaantje meer dan € 400 verdiende en niet in aanmerking kwam voor een WW of bijstandsuitkering, kan van deze regeling gebruik maken. Dit geldt echter niet als de bijverdiensten die wel zijn doorgelopen in deze maanden hoger dan € 550,- per maand waren. De TOFA vormt voor de ontvanger een vergoeding voor gederfd loon en is dus belastbaar inkomen. Dit betekent dat de TOFA ook van invloed kan zijn op de hoogte van de toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, enz.).

BAA ADVIES. Naar verwachting zal er geen noodpakket 3.0 meer volgen. Wilt u dus aanspraak maken op één van de regelingen, hou dan de termijnen goed in de gaten. We zullen voor zover mogelijk de informatie op onze website aanpassen. Ook kunt u te allen tijde bij ons informeren naar de laatste stand van zaken.