Corona-update: de NOW, TOGS en TOZO per 30 april 2020

We houden u steeds op de hoogte over alle aanpassingen van de corona-steunmaatregelen. Per 30 april zijn een aantal van deze regelingen uitgebreid en aangevuld met extra steunmaatregelen. In dit artikel leest u meer hierover.

NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid)

De NOW een ondersteuning voor werkgevers om bij omzetverlies ten gevolge van corona hun personeel door te kunnen blijven betalen. De hoofdlijnen van deze regeling kunt u o.a. lezen in een eerder artikel van 7 april jl. Welke aanpassingen en/of aanvullingen kunnen voor u van belang zijn?

De Concernbepaling. Na de invoering van de regeling bleek dat bij een concern van ondernemingen waarbij slechts enkele ondernemingen omzetverlies hadden, maar het concern als geheel niet aan het 20% criterium voldeed, deze ondernemingen niet in aanmerking kwamen voor de NOW. Dit is nu gerepareerd. De desbetreffende werkmaatschappij mag nu tóch de NOW aanvragen. Mits de concerns verklaren in 2020 af te zien van dividend en bonussen en er afspraken worden gemaakt over werkbehoud.

Onderneming gestart ná 1 januari 2019? De hoofdlijn is dat bij de bepaling van het omzetverlies wordt gekeken naar de omzet over het gehele jaar 2019. Voor bedrijven die na 1 januari 2019 zijn gestart, geldt een afwijkende berekening. De gerealiseerde omzet tot en met februari 2020 wordt teruggerekend naar een omzet van 3 maanden.

Voorbeeld
Stel, u bent uw onderneming gestart op 1 september 2019. Dan telt u de omzet over zes maanden (september 2019 tot en met februari 2020) op. Als deze bijvoorbeeld € 180.000 bedraagt, dan wordt de referentieomzet dan 3 : 6 x € 180.000 = € 90.000.

Hogere of lagere loonsom. Voor de regeling is de loonsom over de maand januari 2020 maatgevend. Blijkt achteraf dat de loonsom in februari, maart, april of mei hoger is, dan volgt er géén nabetaling. Blijkt achteraf dat de loonsom in maart tot en met mei lager ligt dan in januari 2020, dan dient een deel van de ontvangen NOW te worden terugbetaald.

Omzetverlies hoger of lager. In tegenstelling tot de loonsom vindt bij een groter omzetverlies dan ingeschat wél een nabetaling van de NOW plaats. Als achteraf blijkt dat het omzetverlies lager was dan verwacht, dient ook nu een deel van de ontvangen NOW te worden terugbetaald.

TOGS (Tegemoetkoming voor ondernemers in getroffen sectoren)

Ook de TOGS hebben we al eerder toegelicht.

SBI-code. In ons eerdere artikel kunt u lezen dat voor de TOGS de SBI-code van de hoofdactiviteit bepalend was of men wel/niet in aanmerking kwam voor deze regeling. Inmiddels is gebleken dat bij vele ondernemingen, méér dan 17.000, de SBI-code van de hoofdactiviteit in de Kamer van Koophandel niet strookt met de huidige activiteiten van het bedrijf. In eerste instantie werd verzocht om dan een afzonderlijk verzoek in te dienen dat individueel werd beoordeeld. Hiervoor diende de ondernemer het formulier ‘Melding niet aansluitende SBI-code’ in te vullen. Inmiddels is echter besloten dat ook de SBI-code van de vermelde nevenactiviteit in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in aanmerking kan komen voor deze regeling.

Hierbij is wel vereist dat deze ondernemers alleen op basis van de SBI code van de nevenactiviteit aan de voorwaarden van de regeling voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • er is sprake is van tenminste € 4.000 aan vaste lasten in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 (ook na gebruik van de door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen); en
  • er is sprake van een omzetverlies van meer dan € 4.000 in deze periode.

Vestigingsvereiste. In eerste instantie was in de regeling bepaald dat het bedrijfsadres niet gelijk mocht zijn aan het woonadres, uitgezonderd horecabedrijven. Inmiddels is dit beleid versoepeld, mits sprake is van significante bedrijvigheid vanuit de eigen onderneming. Bijvoorbeeld bij persoonlijke dienstverlening zoals de thuiskapper, de fotograaf en de yoga lerares. Ook vallen hieronder de autorijschoolhouders die vanuit hun woonhuis met de lesauto leerlingen moeten ophalen. Deze ondernemers kunnen nu ook een verzoek indienen voor tegemoetkoming TOGS.

Het is nu zo dat de aanvrager die vanuit huis werkt moet verklaren te beschikken over een vestiging die fysiek is afgescheiden van de privéwoning, een eigen opgang of toegang heeft. Bij de aanvraag dient een kopie van een zakelijke huur- koopovereenkomst van de vestging te worden toegevoegd, of een foto die de eigen opgang goed in beeld brengt.

Mocht deze niet voorhanden zijn dan dient een kopie van de belastingaangifte 2019 of 2020 te worden geüpload waaruit blijkt dat er sprake is van een zelfstandige werkruimte volgens de wet Inkomstenbelasting. Voorwaarden hiervoor zijn:

  • er is sprake van een eigen ingang/toegang;
  • er is een eigen sanitaire voorziening; en
  • een groot deel van de inkomsten dient in of vanuit deze werkruimte te worden verdiend.

TOZO (Tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers)

Grensarbeiders. Bij de invoering van de TOZO kwamen zogenaamde ‘grensarbeiders’ (woonplaats Nederland – bedrijf buitenland, of bedrijf Nederland – woonplaats buitenland) hiervoor niet in aanmerking. Inmiddels is het hiaat gerepareerd. Ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in het buitenland kunnen vanaf 8 mei 2020 een aanvraag indienen voor TOZO in hun woongemeente.

Ondernemers die in het buitenland wonen, maar een onderneming hebben in Nederland, kunnen vanaf 18 mei 2020 een aanvraag voor TOZO indienen bij de gemeente Maastricht. Vanzelfsprekend moeten deze ondernemers ook voldoen aan de overige gestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TOZO.

VOF. De TOZO geldt voor zelfstandig ondernemers die hun inkomen hebben zien wegvallen door de Corona-crisis. Indien man en vrouw beide werkzaam zijn in de onderneming, bijvoorbeeld bij een VOF, kan slechts één van hen een TOZO-aanvraag indienen. Kies hierbij dan voor degene die het laagste inkomen heeft.

Looptijd van de regeling. Zoals eerder vermeld was de regeling tijdelijk en gold die voor drie maanden (maart, april en mei 2020). Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. Door de uitbreiding per 30 april jl. kan nu ook een aanvraag worden ingediend voor de periode na mei (tot en met augustus 2020). De aanvraag kan voor 1, 2 of maximaal 3 aaneengesloten maanden worden gedaan en deze moet ook uiterlijk 31 mei 2020 zijn ingediend.

Bepaling inkomen. Voor de aanvraag van de TOZO is van belang de inschatting van het inkomen in de desbetreffende maanden. Bij de bepaling van het inkomen is het zogenaamde ‘matchingprincipe’ van belang. Inkomen dient te worden toegerekend aan de periode waarop het betrekking heeft waarbij niet van belang is wanneer het geld wordt ontvangen. Voor de berekening van het inkomen dient de omzet te worden verminderd met de kostprijs en de zakelijke kosten.

Onder de zakelijke kosten vallen ook de afschrijvingen op bedrijfsmiddelen. Tevens mag het bedrag worden verminderd met een gemiddeld percentage van 18% voor nog te betalen belasting. Bij de bepaling van het inkomen hoeft geen rekening te worden gehouden met toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, enz.) maar wel met overig inkomen uit loon, uitkeringen en partneralimentatie.

BAA ADVIES. De ondersteuningsregelingen van de overheid voor ondernemers die getroffen worden door de corona-crisis veranderen regelmatig. We blijven u hiervan op de hoogte houden. Heeft u vragen over uw specifieke situatie en/of wilt u hulp bij het aanvragen, schroom dan niet met ons contact op te nemen.