De KIA-aftrek in 2021

De KIA-aftrek is voor veel ondernemers een interessante fiscale aftrekpost. De drempels en voorwaarden wijzigen echter elk jaar. Wat zijn deze voor boekjaar 2021?

De KIA: een fiscale aftrekpost

We kennen in Nederland diverse investeringsfaciliteiten. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is er een van. Een ondernemer kan als hij verplichtingen aangaat voor de aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddelen bij de aangifte verzoeken om deze KIA toe te passen.

De KIA is een fiscale aftrekpost die kan worden toegepast bij zowel de eenmanszaak, een samenwerkingsverband (Vof, maatschap, …) als bij een BV.

Op 24 mei 2019 en op 1 mei 2020 zijn er door de Hoge Raad uitspraken gedaan waardoor de wetgeving omtrent de KIA-aftrek per 1 januari 2021 is aangepast c.q. verduidelijkt.

De drempels in 2021

Of er recht bestaat op de KIA en voor welk bedrag is van een aantal dingen afhankelijk. Als eerste moet elke individuele investering meer zijn dan € 450. Daarnaast dient het totale investeringsbedrag in een boekjaar groter te zijn dan € 2.400, maar niet meer dan € 328.721.

Vervolgens is de aftrek afhankelijk van het totale investeringsbedrag in een boekjaar:

  • tussen € 2.400 en € 59.170 bedraagt de aftrek 28% van de investering;
  • tussen € 59.170 en € 109.5774 is de aftrek een vast bedrag van € 16.568 (forfait);
  • tussen € 109.575 en € 328.721 is de aftrek € 16.568, verminderd met 7,56% van het deel van de investering boven de € 109.574.

KIA niet voor alle bedrijfsmiddelen

Niet voor alle aangeschafte bedrijfsmiddelen bestaat er recht op de KIA aftrek. De meest bekende uitsluitingen zijn personenauto’s, gronden (ook ondergrond van gebouwen), woonhuizen, dieren, goodwill en vergunningen.

De KIA kan ook niet worden toegepast als bedrijfsmiddelen worden overgebracht van het privévermogen naar het ondernemingsvermogen en als dergelijke transacties plaatsvinden tussen familieleden en de ondernemer en de aandeelhouder met zijn vennootschap.

Investeringen die worden gebruikt voor de verhuur, zijn uitgesloten. Deze verhuur kan zowel plaatsvinden aan derden en ook binnen het eigen concern. Als er sprake is van verhuur aan een dochtermaatschappij (werkmaatschappij) die niet in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting zit, komen deze investeringen ook niet in aanmerking voor KIA aftrek.

Ingebruikname en betaalcriteria

Het recht op KIA ontstaat bij ingebruikname van het bedrijfsmiddel. Het kan nu geschieden dat de verplichting voor de koop van het bedrijfsmiddel in het éne boekjaar geschiedt en de ingebruikname in het andere boekjaar. Bijvoorbeeld een transportbedrijf dat in december een vrachtauto bestelt die in april van het daaropvolgende jaar wordt geleverd.

Er bestaat in dat aanschafjaar dan wel recht op de KIA, maar maximaal tot het bedrag dat in het desbetreffende boekjaar is betaald. Het restant aan KIA kan dan in de volgende jaren in aftrek worden gebracht maar uiterlijk in het jaar van ingebruikname.

Voorbeeld
Transportbedrijf Snel koopt in december 2021 een vrachtauto van € 150.000 en betaalt € 10.000 aan. De vrachtauto zal worden geleverd in juni 2022. Dit is in 2021 ook de enige investering van Transportbedrijf Snel.

De KIA-aftrek: er bestaat in principe recht op een KIA van € 16.568 – (7,56% x € 150.000 – € 109.574) = € 16.568 – € 3.067 = € 13.501. Omdat in 2021 maar een bedrag van € 10.000 is betaald, kan er in 2021 € 10.000 in aftrek worden gebracht en het restant van € 3.501 in 2022.

BAA ADVIES. Uiteraard kunt u met vragen altijd bij uw BAA-adviseur terecht. Zeker voor het maken van KIA-berekeningen als er sprake is van meerdere ondernemingen, samenwerkingsverbanden of vennootschappen.