De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid – NOW

Corona-update: NOW

In eerdere artikelen hebben we al we een overzicht gegeven van de diverse instanties die de verschillende regelingen ter ondersteuning van de ondernemers in deze moeilijke periode gaan uitvoeren. In dit artikel gaan we dieper in op de NOW.

Wat is het?

Zoals eerder gemeld is de NOW een maatregel van de overheid voor werkgevers om personeel te kunnen doorbetalen bij een substantieel omzetverlies (>= 20%). Hierdoor kunnen ze werknemers met een vast- of een flexibel contract, uitzendkrachten en payrollmedewerkers doorbetalen.

Wat krijgt de werkgever?

Maximaal 90% vergoed. Het UWV verstrekt werkgevers, die ten gevolge van de coronamaatregelen een omzetdaling hebben, een tegemoetkoming van maximaal 90% in de loonkosten.

Loonkosten. Onder het begrip loonkosten vallen (volgens recent bekend gemaakte informatie) óók de werkgeverpremies en pensioenbijdragen. Dit geschiedt middels een fictieve opslag van 30%. Ook wordt de opbouw van het vakantiegeld over de maanden maart, april en mei gecompenseerd.

Hoe? Binnen een periode van 4 weken betaalt het UWV een voorschot van 80% op de verwachte tegemoetkoming per maand. Daarbij is de loonsom in de aangifte loonheffing van januari 2020 bepalend. Het totale voorschot wordt in drie termijnen betaald. Na controle achteraf wordt de laatste 20% betaald. Bij de uiteindelijke afrekening is de totale loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 bepalend.

Voorbeeld
Loonsom in aangifte loonheffing januari 2020 € 10.000
Verwacht omzetverlies 50%
Tegemoetkoming loonkosten
(50% van 90%) = 45% x € 10.000 = € 4.500
Tegemoetkoming premies
Opslag 30% x € 4.500 = € 1.350
Tegemoetkoming vakantiegeld
8% per jaar = 0,67% per maand. € 4.500 x 0,67% = € 30 +
Totale tegemoetkoming per maand € 5.880
Totale tegemoetkoming subsidieperiode € 17.640
Verwacht totaal voorschot NOW 80% € 14.112
Verwacht voorschot NOW (80%) binnen 4 weken € 4.704

Zo vraagt u dit aan

Aanvragen voor deze regeling kunnen vanaf 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. De aanvraagprocedure is eenvoudig gehouden. U hoeft zoals bij de TOGS de NOW niet aan te vragen met DigiD of met e-Herkenning. U vraagt de NOW aan via een speciaal, online formulier.

In dit formulier moet u een aantal zaken over uw onderneming invullen (loonheffingennummer, bankrekeningnummer, enz.). Tevens moet u een indicatie geven over het verwachte omzetverlies (zie verderop in dit artikel).

Het formulier moet u vervolgens printen, ondertekenen en vervolgens samen met een kopie bankafschrift waarop de betaling van loonheffingen plaatsvindt, uploaden. U krijgt een ontvangstbevestiging.

De berekening van het omzetverlies

De tegemoetkoming is dus gebaseerd op het verwachte omzetverlies. Om snel tot een eenvoudige regeling te komen is ervoor gekozen om enerzijds de omzet over het jaar 2019 en anderzijds de omzet over drie maanden maart tot en met mei, april tot en met juni of mei tot en met juli 2020 in de berekening mee te nemen. Ter verduidelijking onderstaand voorbeeld.

Een voorbeeld
Bij een horecabedrijf, dat al op 1 januari 2019 bestond, is de omzet over het jaar 2019 € 480.000. De omzet in maart 2020 was € 12.000 en de omzet over april en mei 2020 was NIHIL. Het omzetverlies wordt nu als volgt berekend:

Reguliere omzet over drie maanden € 480.000 : 4 = € 120.000. De werkelijke omzet maart, april en mei 2020 = € 12.000.

Omzetverlies is € 120.000 – € 12.000 = € 108.000 (90%).

Ongewenste effecten bij de berekening van het omzetverlies bij seizoenbedrijven

Door de keuze voor een grofmazige regelgeving, kunnen er gewenste dan wel ongewenste effecten ontstaan bij bedrijven die te maken hebben met een seizoenpatroon. De overheid vertrouwt echter op de integriteit van u als Nederlandse werkgever. Men gaat ervan uit dat als u géén recht heeft op de regeling, deze ook niet zult aanvragen.

Voorbeeld
Twee bedrijven hadden beiden in 2019 € 600.000 omzet. De verdelingen per kwartaal zijn echter verschillend.

Omzet Bedrijf A Bedrijf B
Kwartaal 1 2019 € 100.000 € 50.000
Kwartaal 2 2019 € 50.000 € 250.000
Kwartaal 3 2019 € 200.000 € 100.000
Kwartaal 4 2019 € 250.000 € 200.000
Kwartaal 2 2020 € 45.000 € 150.000
Daadwerkelijk omzetverlies
kwartaal 2 2020 10% 40%

Berekening omzetverlies bij NOW.

Bedrijf A. Reguliere omzet = € 600.000 : 4 = € 150.000. De omzet 2e kwartaal 2020 is € 45.000. Het omzetverlies is dan € 150.000 – € 45.000 = € 105.000 (70%). Hierdoor zou onterecht een recht ontstaan op NOW terwijl het echte omzetverlies maar 10% is.

Bedrijf B. Ook hier is de regulier omzet € 600.000 : 4 = € 150.000. De omzet in 2e kwartaal 2020 is € 150.000. Het omzetverlies is € 150.000 – € 150.000 = 0 (0%). Hierdoor zou er onterecht geen recht bestaan op NOW terwijl het echte omzetverlies 40% bedraagt.

U kunt ook deze online rekenhulp gebruiken. Maar let op: deze houdt ook géén rekening met seizoensinvloeden. Dat moet u zelf doen.

Aanvullende voorwaarden

Om de integriteit van de werkgevers achteraf te kunnen controleren zijn er nog een aantal aanvullende voorwaarden, waaronder:

  • U bent als werkgever verplicht de NOW uitsluitend te gebruiken voor de betaling van loonkosten.
  • U moet een controleerbare administratie voeren waarin alle relevante gegevens worden vastgelegd.
  • U moet na afloop van de periode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen voorzien van een soort accountantsverklaring.
BAA ADVIES. Het aanvragen van de NOW is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Mocht u er toch voor kiezen om dit door ons te willen laten regelen, laat dat dan even weten bij uw contactpersoon.