BAA nieuws: Corona update

Afgelopen week hebben we u via een extra editie snel op de hoogte gebracht van een aantal regelingen van de overheid voor bedrijven die zijn getroffen door het Coronavirus. In deze update leest u de details van deze regelingen voor zover die tot nu toe bekend zijn. Hierbij hebben we alle informatie opgesplitst per instantie die de regeling zal gaan uitvoeren.

1. De Belastingdienst

Uitstel van betaling

Bij de Belastingdienst kan door ondernemers in betalingsproblemen een verzoek worden ingediend voor uitstel van het betalen van belastingen. Dit betreft de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting en de loonbelasting. Het verzoeken om uitstel van betaling c.q. vermindering van te betalen belasting kan op een aantal manieren.

 • Bijzonder Uitstel van betaling voor de duur van drie maanden. Hiervoor is géén verklaring van een derde-deskundige (accountant of brancheorganisatie, maar niet uw adviseur/boekhouder) meer nodig. In het verzoek moet u aangegeven dat u door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen bent gekomen. Verdere motivatie is niet noodzakelijk.
 • Kortdurend uitstel van betaling. Dit betreft de al langer bestaande regeling waarvoor bij de belastingtelefoon kan worden verzocht om uitstel van betaling. Dit geldt echter niet voor de omzetbelasting en de loonbelasting. De openstaande schuld mag niet groter zijn dan € 20.000 en in het verleden moet u altijd op tijd aangifte hebben gedaan en belasting hebben betaald. Het uitstel geldt voor een periode van vier maanden, ingaand op de uiterste betaaldatum van de aanslag.
 • Extra Bijzonder uitstel van betaling. Als voor een periode van méér dan drie maanden uitstel van betaling nodig is, moet dit met een schriftelijk gemotiveerd verzoekschrift worden aangevraagd. De Belastingdienst zal vervolgens de invordering stilzetten. Binnen vier weken moet dit verzoek worden gevolgd door een verklaring van een derde-deskundige. De beoordeling van het verzoek vindt op een later tijdstip plaats.
 • Betalingsregeling voor maximaal 12 maanden. U vraagt dit aan via een speciaal formulier waarop diverse gegevens over inkomen en vermogen moeten worden vermeld. Er moet ook een zekerheidsstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheekrecht of verpanding worden verstrekt. Ook nu wordt na het indienen van het verzoek de invordering stopgezet tótdat het verzoek is beoordeeld.
 • Verlaging voorlopige aanslagen 2020. Mocht u door de huidige coronacrisis een terugval in omzet en winst verwachten, dan is het verstandig om te verzoeken om een verlaging van de opgelegde voorlopige aanslagen over het jaar 2020.

Verlaging rentes. Tevens wordt de invorderingsrente tijdelijk van 4% verlaagd naar 0% en de belastingrente van 8% respectievelijk 4% naar 0,01%.

BV: melding betalingsonmacht

Voor een BV geldt bij het verzoeken om uitstel van betaling nog het volgende. Ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid is het noodzakelijk om direct nadat is gebleken dat de vennootschap de belasting niet kan betalen, een melding betalingsonmacht wordt ingediend. Van betalingsonmacht is sprake als de vennootschap tijdelijk óf permanent niet in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.

Binnen twee weken. De melding van betalingsonmacht dient binnen twee weken te worden gedaan ná de uiterste dag waarop de aanslag zou moeten zijn betaald.

Naheffingsaanslag? Als er sprake is van een naheffingsaanslag (bijvoorbeeld bij omzetbelasting en loonheffing), dan moet de melding binnen twee weken na de vervaldag van de naheffingsaanslag gedaan zijn.

Het ministerie van Financiën heeft op 7 april jl. besloten dat een aparte melding van betalingsonmacht niet meer nodig is. U hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als u om uitstel van betaling in verband met corona gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Kosten kinderopvang

De Belastingdienst gaat belastingplichtigen die kosten hebben betaald voor kinderopvang en buitenschoolse opvang, welke ten gevolge van de lichte lock-down nu gesloten zijn, compenseren. Dit betekent dat de ouders de kosten eerst moeten voorschieten en daarna het geld krijgen teruggestort van de Belastingdienst.

2. Het UWV

NOW

In onze eerdere extra editie spraken we nog over het aanvragen van werktijdverkorting om de personeelskosten van ondernemers te dekken. Deze is echter binnen enkele dagen omgezet in de zogenaamde NOW (Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid).

Looptijd NOW. Deze NOW kent een looptijd van drie maanden vanaf 1 maart 2020 en kan vervolgens nog een keer met drie maanden worden verlengd.

Voor vaste én flexibele contracten. Deze NOW is niet alleen van toepassing op vaste contracten maar geldt ook voor flexibele arbeidsovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld een oproepcontract.

Geen ontslag tijdens NOW. Als u gebruikmaakt van deze NOW kunnen de werknemers gedurende die periode niet worden ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen.

Werk in overleg. Er bestaat ook de mogelijkheid dat u met werknemers afspreekt óf en wélk werk de werknemers moeten verrichten. Daarbij betaalt u het loon volledig door en verliest de werknemer ook geen WW-rechten.

Welke vergoeding krijgt u? De vergoeding voor u als werkgever is afhankelijk van het omzetverlies dat wordt geleden. Er geldt een minimum van 20%. Enkele voorbeelden:

Omzetverlies Tegemoetkoming (% van de loonsom)
100% 90%
50% 45%
25% 22,5%

Voorschot en afrekening. Door het UWV wordt een voorschot van 80% verstrekt op de verwachte tegemoetkoming. Achteraf vindt er een controle en afrekening plaats. Daarbij zal naar verwachting bij grote bedragen worden verzocht om een accountantsverklaring.

Aanvragen is nu nog niet mogelijk. Op dit moment is het nog niet mogelijk een NOW aanvraag in te dienen. De aanvraagprocedure wordt op korte termijn bekendgemaakt en dan kunnen aanvragen, waarschijnlijk digitaal, worden ingediend.

3. RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland)

Het kabinet werkt op dit moment aan een compensatieregeling voor direct getroffen ondernemers. Hierbij is sprake van een bedrag van € 4.000 als gift. Het is op dit moment nog niet bekend wat hiervoor de voorwaarden zijn en welke branches in aanmerking zullen komen. Naar verwachting worden dat onder andere de horeca, culturele instellingen, schoonheidssalons en kapsalons.

Update
Lees ook de updates van 8 april 2020 voor NOW en TOGS.

4. Gemeentes

Er wordt een tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers ingevoerd. De bijdrage bedraagt maximaal € 1.500 netto per maand. Als basis hiervoor dient de bestaande BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen).

Sterk versoepelde voorwaarden. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling worden nu wel versoepeld. De toetsen over levensvatbaarheid, vermogen en partnerinkomen, vervallen.

Uitkering en/of lening. De ondersteuning kan plaats vinden in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud is een gift en hoeft niet te worden terugbetaald. Bij de lening bestaat de mogelijkheid van uitstel van aflossing gedurende een bepaalde periode.

Looptijd. Deze tijdelijke voorziening heeft een looptijd van 1 maart tot en met 1 juni 2020 en dient te worden aangevraagd bij de gemeente waar de persoon woont.

Gemeentelijke heffingen. Op dit moment zijn er diverse gemeentes die aan de ondernemers en particulieren uitstel van betaling verlenen voor aanslagen gemeentelijke belastingen. Dit uitstel wordt meestal verleend tot 1 oktober 2020.

5. Banken en kredietverstrekkers

Betalingsuitstel MKB-klanten

Banken geven aan MBK-klanten die in zwaar weer zitten zes maanden uitstel van betaling van aflossing en rente voor bedrijfskredieten tot een maximum van € 2,5 miljoen. Voor kredieten boven dit bedrag moet klanten met de bank afzonderlijke afspraken maken. Sommige banken voeren deze maatregel in ook als u er niet om vraagt. Bij andere banken moeten de klant erom verzoeken.

Ook Qredits als verstrekker van kleine kredieten, geeft haar klanten zes maanden uitstel van betaling van aflossing. De rente wordt tijdens deze zes maanden verlaagd naar 2%.

Betalingsuitstel particuliere klanten

Ook voor particuliere klanten die in betalingsproblemen komen door de coronacrisis verleent op dit moment de Rabobank op verzoek uitstel van betaling van rente en aflossingen voor hypotheken en persoonlijke leningen voor een periode van drie maanden. Dit geldt ook voor de bij de bank aangesloten hypotheekverstrekkers. De verwachting is dat de andere banken ook zullen volgen.

Verruiming borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Door de verruiming van het BMKB is het voor bedrijven mogelijk om onder gunstigere voorwaarden geld te lenen bij de bank. De regeling geldt voor bedrijven met maximaal 250 werknemers en een omzet van maximaal € 50 miljoen. De versoepeling houdt het volgende in:

 • De overheid staat borg voor 90% van de lening.
 • 75% van het krediet kan met BMKB worden gefinancierd.
 • Persoonlijke borg van de ondernemer wordt 10% in plaats van 25%.
 • Het maximale krediet is € 1,5 miljoen.
 • De maximale looptijd is twee jaar.
 • De BMKB is een nieuwe lening, nieuw rekening-courantkrediet of verhoging bestaand rekeningcourantkrediet.
 • De lening kan lineair worden afgelost of ineens aan het einde van de looptijd. Dit bepaalt de bank.
 • Er vindt géén zekerhedentoets plaats.
BAA ADVIES. Er zijn veel nieuwe regelingen en veel versoepelingen van bestaande regelingen. Bovendien zijn aanvraagprocedures nog niet altijd bekend. Wilt u hulp bij het aanvragen van uitstel van betaling van belastingen of andere ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis? Neemt u dan contact met ons op.