Fiscaal voorbereid naar 2019

Er stonden afgelopen jaar heel wat fiscale zaken op de politieke agenda. Sommigen werden afgeschaft, sommigen gingen of gaan gewoon door. In deze bijdrage een aantal tips voor het einde van het jaar.

Verhuis uw eigenwoningschuld van box 1 naar box 3

Door de huidige lage rente kan het fiscaal voordelig zijn om uw eigen woningschuld van box 1 over te brengen naar box 3. Dit kan bijvoorbeeld door de voorwaarden van de lening aan te passen of door de lening tijdelijk af te lossen en vervolgens een nieuwe lening af te sluiten. Omdat in de toekomst de hypotheekrente nog maar tegen het basistarief van 37,05% aftrekbaar is zal het fiscale voordeel door de lening onder te brengen in box 3 alleen maar toenemen.

Voorbeeld
We gaan er in dit voorbeeld van uit dat het box 3 vermogen onder het hoogste forfaitaire rendement valt (5,60%) en dat de hypotheekrente tegen het maximale tarief in aftrek wordt gebracht in box 1 (49%).

Stel, de eigenwoningschuld bedraagt € 600.000 en jaarlijkse hypotheekrente bedraagt € 18.000 (3%). In 2019 vindt hypotheekrenteaftrek plaats tegen een tarief van 49%, waardoor er een effectief voordeel is van € 8.820 in box 1 (€ 18.000 x 49%). Als de schuld in box 3 valt, verlaagt deze de vermogensgrondslag, waardoor er een effectief voordeel is van € 10.080 in box 3 (€ 600.000 x 5,60% x 30%). Het voordeel om de schuld in box 3 in aanmerking te nemen is € 1.260.

Rekening-courant bij uw BV

Er zijn plannen in Den Haag om schulden van de DGA op zijn BV die hoger zijn dan € 500.000 te gaan belasten in box 2: de DGA-taks. Bestaande en nieuwe eigenwoningschulden worden van de maatregel uitgezonderd. Deze maatregel wordt in het voorjaar 2019 in een wetsvoorstel uitgewerkt en zou per 2022 in werking moeten treden. Is het de bedoeling om de DGA alleen maar bang te maken of moet u nu al actie ondernemen?

U kunt uw schuld aan de BV op twee manieren verlagen:

  1. Dividend uitkeren. Let op, de box 2 heffing op dividend gaat gefaseerd omhoog van 26,25% in 2020 naar 26,9% in 2021.
  2. Vanuit privévermogen aflossen.

Lees ook het artikel dat we hier onlangs over publiceerden: “De DGA-taks: hoge schuld aan uw BV? Vanaf 2022 extra belasting!”

Dividend uitkeren is goedkoper dan salaris

De keuze voor een dividenduitkering is fiscaal voordeliger dan het uitbetalen van extra loon. Over loon wordt in 2018 maximaal 51,95% inkomstenbelasting geheven, terwijl over een dividenduitkering belasting wordt geheven van 40 tot 43,75% procent (gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelasting).

Breng box 3 vermogen over naar box 2

Door de lage rente die u ontvangt van de bank kan het voordelig zijn om het spaargeld in te brengen in een besloten vennootschap. Onderstaand voorbeeld maakt dit duidelijk.

Voorbeeld
Stel, u bent alleenstaand en heeft € 250.000 spaargeld. Uw rendement bij de bank is 0,5% rente = € 1.250. Volgens de Belastingdienst zou u in 2018 echter een forfaitair rendement hebben van € 7.882. Hierover bent u 30% (€ 2.364) belasting verschuldigd wat neer komt op een kostenpost van € 1.114 (€ 1.250 rente minus € 2.364 belasting).
In plaats van op de bank te sparen, richt u nu een spaar-BV op en stort het geld hierin. De ontvangen rente van € 1.250 is dan belast tegen 20% vennootschapsbelasting = € 250 en 25% dividendbelasting op het moment dat u het rendement naar privé haalt.

Winst voor belasting € 1.250
Af: vennootschapsbelasting 20% € 250 -/-
Winst voor belasting € 1.000
Af: dividendbelasting 25% € 250 -/-
Netto resultaat € 750

Houdt wel rekening met de jaarlijkse kosten voor de BV. Denk hierbij aan de kosten voor de aangifte vennootschapsbelasting en de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel.

Lees ook het artikel “Meer rendement op uw spaargeld!”.

Samenwerken met uw eigen BV

Heeft u een BV die relatief weinig winst maakt? Als DGA heeft u géén recht op de ondernemersaftrek die ondernemers wel hebben. Door als natuurlijk persoon een VOF aan te gaan met de eigen BV kunt u wél in aanmerking komen voor deze aftrekposten. De BV moet dan wel met meer dan 10% van alle bezittingen andere activiteiten verrichten.

Lees ook het artikel “Samenwerken met de eigen BV: is dit fiscaal voordelig?”.

De toekomst van de elektrische auto

Overweegt u een zakelijk elektrische auto met een catalogusprijs van meer dan € 50.000 en wilt u profiteren van een lage bijtelling (4%)? Schaf hem dan nog dít jaar aan. Denkt u erover om zakelijk een elektrische auto aan te schaffen met een catalogusprijs onder de € 50.000? Dan heeft u daarvoor nog de tijd tot en met 31 december 2020; u komt dan nog in aanmerking voor de 4% bijtelling.

Lees ook het artikel “De fiscale toekomst van de elektrische auto – voorkom de Tesla-taks”.

Monumentenaftrek

Heeft u een rijksmonumentenpand en bent u voornemens om onderhoud te plegen? Vanaf 1 januari 2019 verdwijnt de fiscale aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor in de plaats komt een vervangende subsidieregeling. Uitgaven in 2018 kunt u nog meenemen in uw aangifte.

Lees ook het artikel “U heeft een monumentenpand? Denk aan de fiscale mogelijkheden”.

Studiekosten

Uiterlijk 1 januari 2020 verdwijnt de aftrekpost voor studiekosten in de aangifte inkomstenbelasting. Deze wordt vervangen door een individuele leerrekening. Bent u van plan om een studie of opleiding te gaan volgen doe dit dan in 2018 of 2019.

U kunt wellicht nog belasting besparen door voor het einde van het jaar nog een paar slimme keuzes te maken. Heeft u twijfels? Ga dan te rade bij uw contactpersoon van BAA.